2015ஆம் ஆண்டுக்கான வரவுசெலவுத் திட்டத்திலிருந்து பாகம் IV - THAMILKINGDOM 2015ஆம் ஆண்டுக்கான வரவுசெலவுத் திட்டத்திலிருந்து பாகம் IV - THAMILKINGDOM
 • Latest News

  2015ஆம் ஆண்டுக்கான வரவுசெலவுத் திட்டத்திலிருந்து பாகம் IV


  2015 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு-செலவுத் திட்டத்தின் நேற்றைய தொடர்ச்சி....
  அடுத்த வரு­டத்­தி­லி­ருந்து விவ­சா­யி­களின் ஓய்­வூ­தியத் திட்­டத்­தினை ஒத்­த­தாக வெளி­நாட்டு ஊழி­யர்­க­ளுக்­கான ஓய்­வூ­தியத் திட்­ட­மொன்­றினை அறி­மு­கப்­ப­டுத்­து­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  33.2 வதி­விட விசா­வினை கொண்­டில்­லாத வெளி­நா­டு­களில் வாழ்­கின்ற இலங்­கை­யர்கள் எமது தாய் நாட்­டிற்கு சேவை செய்­வ­தற்கு இய­லு­மான வகையில் இரட்டை பிர­சா­­வு­ரி­மை­யினை அல்­லது 5 வருட தொழில் விசா­வினை வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். வெளி­நா­டு­களில் பணி­யாற்­று­கின்ற உயர் வரு­மானம் பெறும் இலங்­கை­யர்கள் மோட்டார் வாக­னங்­களை இறக்­கு­மதி செய்­வ­தற்கு அதன் பெறு­ம­தியில் 60 சத­வீத வெளி­நாட்டு செலா­வ­ணியை இலங்கை வங்­கி­களில் வைப்­பி­லி­டு­வதன் மூலம் அர­சாங்க ஊழி­யர்­களைப் போன்று சலுகை தீர்வு அனு­மதிப் பத்­தி­ரங்­களை வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  34. பெண் தொழில் முயற்­சி­யா­ளர்கள் 

  34.1. இவ்­வ­ரு­டத்தில் சிறுவர் அபி­வி­ருத்தி, மகளிர் விவ­கார அமைச்சின் ஒருங்­கி­ணைப்பின் கீழ் ஒவ்­வொரு பிர­தேச செய­லக பிரி­விலும் 25 மகளிர் தொழில் முயற்­சி­யா­ளர்­க­ளுக்கு எவ்­வித பிணைப் பொறுப்­பு­மின்றி ரூபா 250,000 வரை மூல­தன கடன்­க­ளாக வழங்­கு­வ­தற்கு பெண் தொழில் முயற்சி அபி­வி­ருத்­தியில் ஈடு­ப­டு­கின்ற பிராந்­திய வங்­கியின் மூலம் மகளிர் தொழில் முயற்சி கடன் திட்­ட­மொன்று செயற்­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்­ளது. திவி நெகும முன்­னெ­டுப்­பு­களின் மூலம் தமது வியா­பா­ரத்­தினை வெற்­றி­க­ர­மாக அபி­வி­ருத்தி செய்யும் மகளிர் தொழில் முயற்­சிகள் அல்­லது இத் திட்­டத்தின் கீழ் தமது சொந்த முயற்­சி­யினால் ஈடு­ப­டு­ப­வர்கள் உத­வி­ய­ளிக்­கப்­பட்டு 2015 - 17 காலப்­ப­கு­தியில் ஒவ்­வொரு வரு­டமும் 25 மகளிர் தொழில் முயற்­சி­க­ளுக்கு மேலும் வச­தி­ய­ளிப்­ப­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். அவர்­க­ளது அபி­வி­ருத்­திக்­காக தொழில்­நுட்ப மற்றும் சந்­தைப்­ப­டுத்தல் உத­வி­களை கைத்­தொழில் அபி­வி­ருத்தி சபையும் ஏற்­று­மதி அபி­வி­ருத்தி சபையும் வழங்கும். 

  35. சிறி­ய­ளவு துறை­க­ளுக்­கான காணி உடமை 

  35.1. அரச காணி­களில் குறு­கிய காலத்­திற்கு வதி­ப­வர்கள் மாதம் ரூபா 25,000 அல்­லது வரு­டத்­திற்கு ரூபா ரூபா 300,000 இற்கு குறை­வான வரு­மானம் பெறு­வார்­க­ளாயின் காலத்­திற்குக் காலம் நகரப் பிர­தே­சங்­க­ளாக பிர­க­ட­னப்­ப­டுத்­தப்­படும் இடங்­களில் நிவா­ரணம் வழங்­கு­வ­தற்­காக காணி குத்­தகை வரி­யி­லி­ருந்து விலக்­க­ளிப்­ப­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். ஒவ்­வொரு 300,000 ரூபா­வினை விஞ்­சிய 100,000 ரூபா வரு­மா­னத்­திற்கும் 0.5 சத­வீ­தத்­தி­லி­ருந்து 4 சத­வீதம் வரை­யான மட்­டத்தில் ஏனை­ய­வர்­க­ளுக்கு குத்­தகை வரி விதிக்­கப்­படும் 4 சத­வீத கட்­ட­மைப்பு வரு­ட­மொன்­றிற்கு 600,000 ரூபா­விற்கு அதிக வரு­மானம் பெறு­நர்­க­ளுக்கு விதிக்­கப்­படும். 

  35.2. அரச காணிகள் கட்­டளைச் சட்­டத்­திற்­க­மை­வாக பரா­தீ­னப்­ப­டுத்­தப்­பட்ட அத்­த­கைய காணி­களின் ஆதனப் பெறு­மதி பரா­தீ­னப்­ப­டுத்­தப்­பட்ட திக­தியில் உள்­ள­வாறு அபி­வி­ருத்தி செய்­யப்­ப­டாத பெறு­ம­தி­யை அடிப்­ப­டை­யாகக் கொண்­டி­ருக்கும் எவ்­வித நிலுவைக் கட்­ட­ணமும் விதிக்­கப்­ப­டா­த­துடன் வதி­விட பயன்­பாடு தவிர்ந்த சிறி­ய­ள­வி­லான வியா­பார செயற்­பா­டு­க­ளுக்­காக பயன்­ப­டுத்­தப்­படும் காணி­க­ளுக்கு இந்த குத்­தகை கட்­டண ஒழுங்கு பிர­யோ­கிக்­கப்­படும். இது அரச காணி­களின் உரித்­து­ரிமை தொடர்­பாக தீர்க்­கப்­ப­டா­தி­ருக்கும் 100,000 இற்கும் அதி­க­மான வழக்­கு­க­ளுக்­கான நிவா­ர­ண­மாக அமையும். மேற்­கு­றித்த முன்­னெ­டுப்­புக்­களை செயற்­ப­டுத்­து­வ­தனை துரி­தப்­ப­டுத்­து­வ­தற்கும் உரித்து நிலை­யினை உறு­திப்­ப­டுத்தும் வகையில் முறை­யான உரித்துப் பதி­வினை மேற்­கொள்­வ­தற்­காக காணி நில அள­வை­யினை மேற்­கொள்­வ­தற்­கா­கவும் காணி, காணி அபி­வி­ருத்தி அமைச்­சிற்­காக ரூபா 500 மில்­லியன் நிதி ஒதுக்­கீட்­டினை அதி­க­ரிப்­ப­தற்கும் நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  36. சிறு வியா­பா­ரங்கள் 

  36.1. சிறிய சிற்­றுண்­டிச்­சா­லைகள், கடைகள், தையற்­க­டைகள், சிகை அலங்­கார நிலை­யங்கள், மளிகைக் கடைகள், பாதை வியா­பா­ரிகள், வாராந்த சந்­தைகள் என்­பன ஆகக் குறைந்த செல­வினத்தில் எமது பொரு­ளா­தா­ரத்தில் பெரு­ம­ள­வி­லான சுய வேலை­வாய்ப்­பினை வழங்­கு­கின்­றன. இந்த அதி­க­ள­வான சேவை வழங்­கு­னர்­க­ளி­ட­மி­ருந்து பெரும் எண்­ணிக்­கை­யி­லான நுகர்வோர் நன்­மை­ய­டை­கின்­றனர். 50,000 ரூபா­விற்கு குறைந்த மாதாந்த புரள்­வினைக் கொண்ட சிறு வியா­பா­ரிகள் அனை­வ­ருக்கும் உள்­ளூ­ராட்சி மன்­றங்­க­ளினால் விதிக்கப்படும் அனைத்துவிதமான வரிகளிலிருந்தும் நான் விலக்களிப்பதற்கு முன்மொழிகின்றேன். 

  அவர்களுக்கு வரிகள் மற்றும் தீர்வைகளிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்ட சூழலொன்று ஏற்படுத்திக் கொடுக்கப்படும். மாநகரப் பிரதேசங்களில் புதிய பாதைகளிலும் வாராந்த சந்தைகளிலும் நடமாடும் வியாபாரங்களில் ஈடுபடுகின்ற பாதையோர வியாபாரிகள் மற்றும் சிறு வியாபாரிகளுக்கு பொருத்தமான இட வசதிகளையும் ஏற்படுத்திக் கொடுப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. சிறிய தையற் கடைகள் மற்றும் சிகையலங்கார நிலையங்களுக்கு தமது சேவைகளை நவீனமயப்படுத்தப்பட்ட தையல் இயந்­தி­ரங்கள் மற்றும் சிகை­ய­லங்­கார உப­க­ர­ணங்­களின் மூலம் அறி­முகம் செய்­வ­தற்கு 6 சத­வீத வட்­டியில் ரூபா 50,000 வரை கடன் வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  புறக்­கோட்­டை­யி­லுள்ள மிதக்கும் படகு நக­ர­மா­னது 83 சிறிய நடை­பாதை வியா­பா­ரி­க­ளுக்­கான வச­தி­களை ஏற்­ப­டுத்திக் கொடுத்­துள்­ளது. சிறிய வியா­பா­ரி­களின் வாழ்­வா­தார மற்றும் வியா­பார சூழ்­நி­லை­யினை மேம்­ப­டுத்­து­வ­தற்­காக அடுத்த வரு­டத்தில் கொழும்பு கோட்­டை­யி­லுள்ள ஏறக்­கு­றைய 1,500 சிறிய வியா­பா­ரி­க­ளுக்கு வச­தி­களை ஏற்­ப­டுத்திக் கொடுப்­ப­தற்­காக புறக்­கோட்­டை­யி­லுள்ள ஷாமர்ஸ் கனரி 9 ஏக்கர் காணியில் தரிப்­பிட மற்றும் ஏனைய சமு­தாய வச­தி­க­ளையும் கொண்ட மிகப்­பெரும் சந்தைத் தொகு­தி­யொன்­றினை நிர்­மா­ணிப்­ப­தற்கு ரூபா 1,200 மில்­லி­யனை ஒதுக்­கீடு செய்­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  37. மரத் தள­பா­டங்கள் மற்றும் வீட்டு அலங்­காரம் 

  37.1 மரத்­த­ள­பாட கைத்­தொ­ழிலில் ஈடு­பட்­டுள்ள குறிப்­பாக மொறட்­டுவை போன்ற மிகவும் பிர­சித்தி பெற்ற இடங்­க­ளி­லுள்ள எமது மக்­களின் கைவி­னைத்­தி­றனை கருத்­திற்­கொண்டு ஏற்­று­ம­தி­க­ளுக்­கான பாரம்­ப­ரிய தள­பாட தயா­ரிப்புக் கைத்­தொ­ழி­லினை அபி­வி­ருத்தி செய்­வதில் இலங்கை முக்­கிய வாய்ப்­புக்­களைக் கொண்­டுள்­ளது. ஏற்­று­ம­தி­க­ளுக்­காக இக்­கைத்­தொ­ழி­லுக்கு உதவும் வகையில் சிறிய மற்றும் நடுத்­தர அள­வி­லான உற்­பத்­தி­யா­ளர்­க­ளுக்கு வெளியார் சேவை­களை பெற்­றுக்­கொள்­வ­துடன் தேசிய மரக்­கூட்­டுத்­தா­ப­னத்­தி­ட­மி­ருந்தும் பிர­ப­ல­மான உற்­பத்­தி­யா­ளர்­க­ளி­ட­மி­ருந்தும் பெரு­ம­ள­வி­லான வளங்­களைப் பெற்­றுக்­கொள்­வ­தற்­கான ஏற்­பா­டுகள் மேற்­கொள்­ளப்­படும் ஏற்­று­ம­தி­க­ளுக்­கான உற்­பத்­தி­க­ளுக்கு வச­தி­ய­ளிக்கும் வகையில் பலகை உயர்­தொ­ழில்­நுட்ப இயந்­தி­ரங்கள் மற்றும் உப­க­ர­ணங்­களின் இறக்­கு­மதி மேற்­கொள்­ளப்­படும். 

  37.2 தனித்­து­வ­மான அரும் பொருட்கள், வீட்டு அலங்­காரம், ஆடை அலங்­காரம், நூல் அலங்­கார வேலை, பெறு­மதி வாய்ந்த உலோகப் பொருட்­களைக் கொண்டு தயா­ரிக்­கப்­படும் உற்­பத்­திகள், மட்­பாண்ட பொருட்­களின் தயா­ரிப்பில் ஈடு­பட்­டுள்ள சிறிய கைவி­னை­ஞர்­களை ஊக்­கு­விப்­ப­தற்­காக அவர்­க­ளுக்கு தேவை­யான மூலப்­பொ­ருட்கள் மற்றும் இயந்­தி­ரங்­களை கொள்­வ­னவு செய்­வ­தற்­கான கடன் திட்­டங்­களை உரு­வாக்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். வீட்­டுத்­த­ள­பாடப் பொருட்கள் மற்றும் அலு­வ­லக தள­பா­டங்­களின் இறக்­கு­மதி மீதான மட்­டுப்­பாடு, உள்­நாட்டு தள­பாடக் கைத்­தொ­ழி­லினை ஊக்­கு­விக்கும் வகையில் கடு­மை­யாக பின்­பற்­றப்­படும் ஹோட்டல் மற்றும் ஆதன அபி­வி­ருத்­தி­யா­ளர்கள் அவர்­க­ளது முத­லீட்­டிற்­கான அங்­கீ­காரம் வழங்­கு­வ­தற்­கான நிபந்­த­னை­யாக உள்­நாட்டில் தயா­ரிக்­கப்­பட்ட தள­பா­டங்­களை முடி­யு­மா­ன­ளவு அதி­க­மாக பயன்­ப­டுத்­து­மாறு வேண்­டப்­ப­டுவர். 

  38. இரத்­தி­னக்கல் மற்றும் ஆப­ர­ணக்­கைத்­தொழில்

  38.1 ஆப­ரண ஏற்­று­ம­தி­களை ஊக்­கு­விப்­ப­தற்­காக 50 சத­வீத தீர்வை விலக்­க­ளிப்­பாக ஏற்­று­மதி நோக்­கத்­திற்­காக வெளி­நாட்டு செலா­வ­ணி­யினை பயன்­ப­டுத்தி ஏற்­று­ம­தி­யா­ளர்­களால் இறக்­கு­மதி செய்­யப்­படும் தங்­கத்தின் மீதான தீர்­வை­யினை 3.5 சத­வீ­த­மாக குறைப்­ப­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். இரத்­தி­னக்கல் மற்றும் ஆப­ரண அதி­கார சபை­யினால் விதிக்­கப்­படும் சேவைக் கட்­ட­ணத்­தினை ஏற்­று­மதி பெறு­ம­தியில் 0.25 சத­வீ­த­மாக குறைப்­ப­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். இக்­கைத்­தொ­ழி­லுக்கு புதிய பரி­மா­ண­மொன்­றினை வழங்கும் வகையில் மாகம்புர றுஹுணு அபி­வி­ருத்­திக்கு சர்­வ­தேச கவர்ச்­சி­யினை வழங்கும் வகையில் இரத்­தி­னக்கல் ஆப­ரண தயா­ரிப்பு வல­ய­மொன்­றி­னையும் இரத்­தி­ன­பு­ரியில் இரத்­தி­னக்கல் விற்­பனை நிலை­ய­மொன்­றி­னையும் உரு­வாக்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  39. கைத்­தொழில் மய­மாக்­கலின் புதிய அலை 

  39.1 ஏற்­று­மதி மற்றும் இறக்­கு­மதி போட்டிக் கைத்­தொ­ழில்­களை மேம்­ப­டுத்­து­வ­தற்­காக ஒவ்­வொரு பிர­தேச செய­லக பிரி­வு­க­ளிலும் 300 தொழிற்­சா­லை­களை உரு­வாக்­கு­வ­தற்கு நீண்ட கால குத்­தகை அடிப்­ப­டையில் காணி­களை வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 3 வருட காலப்­ப­கு­திக்கு அரை­வாசி வரி விடு­முறை மற்றும் பங்­கி­லாப வரி­யி­லி­ருந்து விலக்­க­ளிப்பு என்­ப­வற்­றிற்கு மேல­தி­க­மாக பொறித்­தொ­குதி மற்றும் இயந்­திர இறக்­கு­ம­திக்­கான தேய்வு பெறு­மா­னத்­தினை மொத்­த­மாக கொடுப்­ப­னவு செய்­வ­தற்­கான ஏற்­பா­டுகள் மேற்­கொள்­ளப்­படும். கைத்­தறி தொழில்­துறை உலக சந்­தைக்­கான வழங்­க­லினை மேற்­கொள்ளும் வகையில் சிறிய மற்றும் நடுத்­தர கைத்­தறி தொழி­லா­ளர்­க­ளுக்கு நவீன இயந்­தி­ரங்கள் மற்றும் உப­க­ர­ணங்­களை வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  ரூபா 500 மில்­லி­ய­னுக்கு அதி­க­மான புதிய முத­லீ­டு­களில் ஈடு­பட்­டுள்ள முத­லீட்­டா­ளர்­க­ளுக்கு 7 வரு­டங்­க­ளுக்கு அரை­வாசி வரி விடு­முறை வழங்­கப்­ப­டு­வ­துடன் அத்­த­கைய முத­லீ­டுகள் 2015 முடி­வ­டை­வ­தற்கு முன்னர் உள்­நாட்டு இறை­வரி திணைக்­க­ளத்­தினால் பதிவு செய்­யப்­பட்­டி­ருத்தல் வேண்டும். 40. முன்­னோடி தொழில் முயற்­சி­க­ளுக்­ கான அங்­கீ­காரம் 40.1 1977இல் திறந்த பொரு­ளா­தா­ரத்­திற்கு முன்னர் இலங்­கையில் கைத்­தொ­ழில்­களை ஆரம்­பித்த தொழில் முயற்­சி­யா­ளர்கள் இறக்­கு­மதிப் போட்­டி­யுடன் அவர்­க­ளது ஆற்­றல்­களை நிலை­யாக பேணி­ய­துடன் ஏற்­று­மதிச் சந்­தை­க­ளிலும் சிறந்த செய­லாற்­று­கை­யினைக் காட்­டி­யுள்­ளனர். எனவே அத்­த­கைய தொழில் முயற்­சிகள் செலுத்த வேண்­டிய வரு­மான வரியில் 10 சத­வீத கழிப்­ப­னவு வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  41. பாரிய கொழும்பு பிர­தே­சத்தில் சுற்­ றாடல் மற்றும் கழிவு முகா­மைத்­துவம் 41.1 பாரிய கொழும்பு பிர­தே­சத்தில் உயி­ரியல் பல்­வ­கைத்­தன்மை மற்றும் சுற்­றாடல் அபி­வி­ருத்­தி­யினை மேம்­ப­டுத்­து­வ­தற்­கான வேரஸ் கங்கை, களு­ஓயா, பேர­வாவி மற்றும் ஹமில்டன் கால்வாய் என்­ப­வற்றின் அபி­வி­ருத்­தி­யினை துரி­தப்­ப­டுத்­து­வ­தற்­காக காணி மீட்பு மற்றும் அபி­வி­ருத்திக் கூட்­டுத்­தா­ப­னத்­திற்கு ரூபா 1,500 மில்­லி­யனை ஒதுக்­கீடு செய்­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். பாரிய கொழும்பு பிர­தே­சத்தின் திண்ம கழிவு முகா­மைத்­து­வமும் முன்­னு­ரிமை வழங்­கப்­பட வேண்­டிய விடயம் என்­ப­தனால் துப்­பு­ர­வேற்­பாடு மற்றும் சுகா­தார வாழ்க்­கைச்­சூ­ழ­லினை உறு­திப்­ப­டுத்தும் வகையில் ஏனைய நகர அபி­வி­ருத்தி நிகழ்ச்­சித்­திட்­டங்­க­ளி­னுடன் சம்­பந்­தப்­பட்ட ஏனைய அமுல்படுத்துகை நிறுவனங்களுக்கும் 2015 – 17காலப்பகுதியில் ரூபா 10,000 மில்லியனை ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன். 

  42. நகர அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

  42.1 கண்டி, பதுளை, குருநாகல், காலி, இரத்தினபுரி, அநுராதபுரம், யாழ்ப்பாணம், மட்டக்களப்பு மற்றும் திருகோணமலை ஆகிய நகர அபிவிருத்திகளுடன் இணைக்கும் வகையில் நகர அபிவிருத்தி மற்றும் நகர அபிவிருத்தி சார்ந்த சமுதாய வசதிகள் மற்றும் நவீன நகர வாராந்த சந்தைகளின் அபிவிருத்தி என்பவற்றிற்காக ரூபா 3,000 மில்லியனை ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன். 42.2 2014 வரவு செலவுத்திட்டத்தில் முன்மொழியப்பட்டவாறு முறையான வீட்டு வசதியற்ற மற்றும் சுகாதார சீர்கேடான சூழலில் வாழ்கின்ற கொழும்பு நகரத்திலுள்ள ஏறக்குறைய 50,000 குடும்பங்களுக்கான வீடமைப்பு அபிவிருத்தி முன்னெடுப்பானது ஏற்­க­னவே நிறைவு செய்­யப்­பட்­டுள்­ளது. இந்த புதிய வீட­மைப்பு திட்­டங்கள் 2015இல் நிறைவு செய்­யப்­ப­டு­வ­துடன் சேரிப்­பு­றங்­களில் வசிப்­ப­வர்­க­ளுக்கு வாழ்­வ­தற்­கான வச­தி­க­ளுடன் கூடிய சிறந்த வீடுகள் வழங்­கப்­படும். 

  சொய்­சா­புர, எல்­விட்­டி­கல, என்­டர்ஸ்சன் வீட­மைப்பு தொகு­திகள், ஜய­வட்­ட­ன­கம, மத்­தே­கொட, அந்­த­ரா­வத்தை உள்­ள­டங்­க­லான வீட­மைப்பு திட்­டங்­களின் அபி­வி­ருத்­தி­யினை துரி­தப்­ப­டுத்­து­வ­தற்­கா­கவும் 2012 வரவு செலவுத் திட்­டத்தில் குறிப்­பி­டப்­பட்­ட­வாறு ஏனைய 34 வீட­மைப்பு திட்­டங்­க­ளையும் தற்­பொ­ழு­தி­ருக்கும் வீட­மைப்பு திட்­டங்­களை நவீ­ன­ம­யப்­ப­டுத்­து­வ­தற்­கா­கவும் ஒதுக்­கீட்­டினை ரூபா 750 மில்­லி­ய­னாக அதி­க­ரிப்­ப­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். குறை வரு­மானம் பெறு­நர்­க­ளுக்கு தேசிய வீட­மைப்பு அதி­கார சபையின் வீட­மைப்பு மேம்­பாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்­டத்­தினை இரட்­டிப்­பாக்கும் வகையில் மேலும் ரூபா 750 மில்­லி­யனை வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  43. பெருந்­தோட்ட சமு­தாய வீட­மைப்பு மற்றும் துப்­பு­ர­வேற்­பாடு 

  43.1 அடுத்த மூன்று வரு­டங்­களில் பெருந்­தோட்டத் துறையில் தற்­பொ­ழுது காணப்­படும் தரம் குறைந்த வீடு­க­ளுக்கு மாற்­றீ­டாக 50,000 வீட்டு தொகு­தி­களின் நிர்­மாணப் பணிகள் ஏற்­க­னவே ஆரம்­பிக்­கப்­பட்­டுள்­ளன. தற்­பொ­ழுது காணப்­படும் வீடு­களை துப்­ப­ுர­வேற்­பாடு மற்றும் மல­ச­ல­கூட வச­தி­க­ளுடன் மேம்­ப­டுத்­து­வ­தற்­காக பெருந்­தோட்ட நம்­பிக்கை நிதி­யத்­திற்கு ரூபா 2,000 மில்­லி­யனை வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். வீட்டு உரி­மை­யாளர் மற்றும் கூட்­டு­றவு சங்­கங்கள் இணைந்து அபி­வி­ருத்தி செய்­யப்­பட்ட வீடு­களின் எண்­ணிக்­கை­யினை அதி­க­ரிப்­ப­தற்கு மேலும் ரூபா 750 மில்­லி­யனை வீட­மைப்பு கடன் திட்­டத்­திற்­காக வழங்­கு­வ­தற்கு முன்­மொ­ழி­யப்­பட்­டுள்­ளது. 

  44. சமூகப் பாது­காப்பு 

  44.1 2015 ஜன­வ­ரி­யி­லி­ருந்து முதி­யோ­ருக்கு வழங்­கப்­படும் கொடுப்­ப­ன­வினை ரூபா 1,000 இலி­ருந்து ரூபா 2,000 ஆக அதி­க­ரிப்­ப­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். முதியோர் தமது காலத்­தினை தின­சரி நிலை­யங்­களில் தொலைக்­காட்சி, வாசிப்பு மற்றும் ஏனைய வச­தி­க­ளுடன் களிப்­ப­தற்­கான சூழ­லினை உரு­வாக்­கு­வ­தற்­காக அனைத்து கிராம சேவை­யாளர் பிரி­வு­க­ளிலும் முதியோர் கழ­கங்கள் உரு­வாக்­கப்­படும். இந்­நி­லை­யங்­களில் மருத்­துவ சிகிச்­சைகள் ஏற்­பாடு செய்­யப்­படும். முதி­யோ­ருக்­கான ஆரம்ப சுகா­தார பரா­ம­ரிப்பு அதே­போன்று கண் பரா­ம­ரிப்பு என்­ப­வற்­றிற்­கான துரி­தப்­ப­டுத்­தப்­பட்ட நிகழ்ச்­சித்­திட்­ட­மொன்று நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­தப்­படும். எமது சமூ­கத்தில் முதியோர் பரா­ம­ரிப்­பினை ஊக்­கு­விக்­கக்­கூ­டிய சிறந்த சமூக சேவை நிறு­வ­னங்­க­ளுக்கு நிதி உதவி வழங்­கு­வ­தற்­காக ரூபா 250 மில்­லி­யனை ஒதுக்­கீடு செய்ய நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  சாலி­ய­புர, கதிர்­காமம், மீரி­கம மற்றும் யாழ்ப்­பாணம் முதியோர் இல்­லங்­களை புன­ர­மைப்­ப­தற்­காக ரூபா 200 மில்­லியன் ஒதுக்­கீடு செய்­யப்­படும். முதியோர் தொடர்­பான பாரம்­ப­ரிய குடும்ப ஒழுக்க பெறு­மா­ன­மிக்க கதை­களை வெளிக்­கொ­ணர்வ­தற்கு திரைப்­பட தயா­ரிப்­பா­ளர்கள் மற்றும் கலை­ஞர்­க­ளுக்கு ரூபா 100 மில்­லி­யனை நிதி உத­வி­யாக வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  44.2 மாற்றுத் திற­னா­ளிகள் அனை­வ­ருக்கும் வாழ்க்கைச் செலவு கொடுப்­ப­ன­வாக 3,000 ரூபா­வி­னையும், பாட­சா­லை­க­ளுக்குச் செல்லும் அங்­க­வீ­ன­முற்ற சிறு­வர்­க­ளுக்­காக மாதாந்த போக்­கு­வ­ரத்து கொடுப்­ப­ன­வாக 750 ரூபா­வி­னையும் வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். நாடு முழு­வ­தி­லு­முள்ள தொழிற்­ப­யிற்சி கல்­லூ­ரி­களை அத்­த­கைய வச­தி­க­ளுடன் மேம்­ப­டுத்­து­வ­தற்கு ரூபா 100 மில்­லி­யனை ஒதுக்­கீடு செய்ய நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். இந்த பாட­சா­லை­க­ளி­லுள்ள ஆசி­ரி­யர்­க­ளுக்கு புகை­யி­ரத ஆணைச்­சீட்­டுக்கள், பண்­டிகை முற்­ப­ணங்கள், அக்­ர­ஹார காப்­பு­றுதி நன்­மைகள் ஆகி­ய­வற்­றி­னையும் வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  45. சிறுவர் மற்றும் பெண்கள் பாது­காப்பு 

  45.1 இலங்கை மகளிர் பணி­யகம், சிறுவர் பாது­காப்பு அதி­கார சபை மற்றும் இலங்கை பொலிஸ் என்­ப­வற்றின் ஒருங்­கி­ணைந்த செயற்­பாட்­டினால் சிறுவர் துஷ்­பி­ர­யோ­கமும் பெண்­க­ளுக்­கெ­தி­ரான வன்­மு­றையும் நியா­ய­மா­ன­ளவு குறைந்­துள்­ளது. பெற்றார் –ஆசி­ரியர் சங்­கங்கள், திவி நெகும சமு­தாய அடிப்­படை நிறு­வ­னங்கள் மற்றும் இளைப்­பா­றிய அர­சாங்க ஊழி­யர்­களை குடும்ப ஆலோ­சனை சேவையில் ஈடு­ப­டுத்­து­வதன் மூலம் பாட­சா­லை­களில் விழிப்­பு­ணர்வு நிகழ்ச்சித் திட்­டங்­களை விரி­வாக்­கு­வ­தற்கும் பிர­தேச செய­ல­கங்­க­ளி­லுள்ள வெளிக்­கள உத்­தி­யோ­கத்­தர்­களை வலுப்­ப­டுத்­து­வ­தற்கும் ரூபா 300 மில்­லி­யனை ஒதுக்­கீடு செய்­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  46. விளை­யாட்டுத் துறை 46.1 எமது நாடு பல்­த­ரப்­பட்ட விளை­யாட்­டுக்­களைக் கொண்ட சர்­வ­தேச நிகழ்­வொன்­றான மூன்­றா­வது ஆசிய இளைஞர் விளை­யாட்­டினை நடாத்­து­வ­தற்­கான சந்­தர்ப்­பத்­தினை பெற்­றுள்­ளது. இந்த சர்­வ­தேச நிகழ்­வுக்­காக இலங்­கையின் அனைத்து மூலை­மு­டுக்­கு­க­ளி­லி­ருந்தும் குறிப்­பாக கிரா­மிய பாட­சா­லை­க­ளி­லி­ருந்து எமது இளை­ஞர்­களை ஒன்று சேர்ப்­ப­தற்­கான அனைத்து முயற்­சி­க­ளையும் நாம் எடுக்க வேண்டும். 

  எனவே, எமது இளை­ஞர்­களை பல்­த­ரப்­பட்ட ஆற்­ற­லு­டை­ய­வர்­க­ளாக விருத்தி செய்­வ­துடன் அடுத்த வரு­டத்­தி­லி­ருந்து பாட­சாலை மட்­டத்தில் பல்­த­ரப்­பட்ட விளை­யாட்­டுக்­க­ளையும் அறி­மு­கப்­ப­டுத்­து­வ­தற்கு இது சிறந்­த­தொரு பின்­பு­ல­மாக அமையும். எனவே, அடுத்த வரு­டத்­தி­லி­ருந்து விளை­யாட்டு பயிற்­று­விப்­பா­ளர்கள் இல்­லாத சகல பாட­சா­லை­க­ளுக்கும் விளை­யாட்டு திணைக்­க­ளத்­தி­லி­ருந்து பயிற்­று­விப்­பா­ளர்­களை நிய­மிப்­ப­தற்­காக ரூபா 750 மில்­லி­யனை நான் ஒதுக்­கீடு செய்­துள்ளேன். 

  எமது பாட­சாலை மாண­வர்கள், விளை­யாட்டு வீரர்கள், இளை­ஞர்கள் மற்றும் விளை­யாட்டுக் கழ­கங்கள் நாட்டில் ஏற்­க­னவே காணப்­ப­டு­கின்ற விளை­யாட்டு தொடர்­பான உட்­கட்­ட­மைப்பு வச­தி­களை பயன்­ப­டுத்தும் வகையில் அவற்­றினை தயார்­ப­டுத்­து­வ­தற்கும் சுக­த­தாச மற்றும் கெத்­தா­ராமை விளை­யாட்­ட­ரங்­கு­களை புன­ர­மைத்தல், கொழும்பில் இது தொடர்­பான ஏனைய வச­தி­களை அதி­க­ரித்தல் என்­ப­வற்­றிற்கு நிதி உதவி வழங்­கு­வ­தற்­காக ரூபா 2,250 மில்­லி­யனை ஒதுக்­கீடு செய்­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். எமது நாடு விளை­யாட்டுத் துறையில் மிக சிறந்து விளங்­கு­கின்­றது என்ற வகையில் பயிற்­று­விப்­பா­ளர்கள் மற்றும் விளை­யாட்டில் நிபு­ணத்­துவம் பெற்­ற­வர்­க­ளுக்­கான பயிற்சி வழங்­கு­வ­தற்­கான சகல வச­தி­க­ளுடன் கூடிய விளை­யாட்டு கல்வி நிறு­வ­க­மொன்­றினை உரு­வாக்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  47. பிர­தேச சபை­களை வலு­வூட்டல் 

  47.1 துப்­புர­வேற்­பாடு, கழிவு முகா­மைத்­துவம், வடி­கா­ல­மைப்பு, பரா­ம­ரிப்பு, பாதைகள், சிறுவர் பூங்காக்கள் போன்ற சமுதாய அடிப்படை வசதிகளை வழங்குவதற்கு பெரும்பாலான பிரதேச சபைகளுக்கு போதிய வளங்கள் காணப்படுவதில்லை என்பதனை உணர்ந்து 2014 வரவு செலவுத் திட்டத்தில் ஒவ்வொரு பிரதேச சபைகளுக்கும் அவற்றினது பராமரிப்பு அலகுகளை வலுப்படுத்தும் வகையில் சிறிய நிர்மாண உபகரணம் மற்றும் இயந்திரங்கள், ட்ரக்டர்களை அரசாங்கம் வழங்கியது. அத்தகைய சமுதாய அடிப்படை வசதிகளை வழங்குவதற்கான வருமானம் குறைந்த பிரதேச சபைகளுக்கு 2015இல் மாதமொன்றுக்கு ரூபா 2 மில்லியனாக மானிய உதவிகளை அதிகரிப்பதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன். அவற்றினது பராமரிப்பு, துப்புரவேற்பாட்டு அலகுகளை இயக்குவதற்கான பதவியணி தேவை என்ற வகையில் ஒப்பந்த வேலைகளுக்கு -பரமாக அத்தகைய பராமரிப்பு பணிகளில் ஈடுபடுவதற்கு கள உத்தியோகத்தர்கள் 1500 பேரினை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்காக மேலதிகமாக ரூபா 600 மில்லியனை நான் ஏற்பாடு செய்கின்றேன். 

  48. மாகாண சபை­களின் அபி­வி­ருத்தி செல­வினம் 

  48.1 மாகாண சபைகள் உரு­வாக்­கப்­பட்­டதன் பின்னர் முதற் தட­வை­யாக  மாகா­ணங்­க­ளுடன் நிதி­ய­மைச்சு தொடர்­பு­ப­டு­வ­துடன் ௨௦­௧௫ -- ௧௭ நடுத்­தர கால வரவு செலவுத் திட்ட வேலைச் சட்­ட­கத்­திற்­கேற்ப முன்­னு­ரி­மை­களின் அடிப்­ப­டையில் ஒருங்­கி­ணைக்­கப்­பட்ட செல­வின நிகழ்ச்சித் திட்­டங்கள் செயற்­ப­டுத்­தப்­ப­டு­வ­த­னையும் மிகவும் மகிழ்ச்­சி­யுடன் தெரி­வித்துக் கொள்­கின்றேன். 

  48.2. இப்­பின்­ன­ணியில் மாகாணப் பாட­சா­லை­களை துப்­ப­ரவேற்­பாடு, ஆசி­ரியர் வச­திகள் மற்றும் தங்­கு­மிட வச­திகள் உள்­ள­டங்­க­லாக சிறுவர் நட்பு சூழ­லொன்­றாக மாற்­றுதல், மாகாண வைத்­தி­ய­சா­லைகள் மற்றும் மருந்­த­கங்­களை வலு­வூட்டல், விவ­சாயம், கால்­நடை, மீன்­பிடி மற்றும் சிறு கைத்­தொ­ழில்கள் தொடர்­பான மாகாண சேவை­களை உறு­திப்­ப­டுத்தல், பய­ணிகள் போக்­கு­வ­ரத்து வசதி, பாதை, சந்தை வச­திகள் மற்றும் துப்­பு­ர­வேற்­பாட்டு வச­திகள் என்­பன அபி­வி­ருத்தி செய்­யப்­ப­ட­வுள்­ளன. எனவே, இச் செயற்­பா­டு­க­ளினை நடுத்­தர கால வரவு செலவுத் திட்ட வேலைச் சட்­ட­கத்­திற்குள் விரி­வாக்­கு­வ­தற்­காக மாகாண சபை­க­ளுக்­கான வரவு செலவுத் திட்ட மதிப்­பீ­டு­களில் ஏற்­பாடு செய்­யப்­பட்ட ஒதுக்­கீ­டு­களை ரூபா 1,௦௦௦ மில்­லி­ய­னாக அதி­க­ரிப்­ப­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  பகு­தி­ய­ளவு நகர மற்றும் கிரா­மியப் பாட­சா­லை­க­ளி­லுள்ள ஆசி­ரி­யர்­க­ளுக்கு 50,௦௦௦ ரூபா சலுகை விலையில் மோட்டார் சைக்­கிள்­களை வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். ௪௯. தனியார் போக்­கு­வ­ரத்து ௪௯.௧ பய­ணிகள் போக்­கு­வ­ரத்தில் ௬௦ சத­வீ­த­மான பேரூந்து சேவை­களை வழங்கும் இத்­து­றையின் தரத்­தினை மேம்­ப­டுத்­து­வ­தற்கு சார­திகள் மற்றும் நடத்­து­னர்­க­ளுக்­கான பயிற்சி வழங்கல் வச­தி­களை விரி­வாக்­கு­வ­தற்கு போக்­கு­வ­ரத்து பயிற்சி நிறு­வ­க­மொன்­றினை உரு­வாக்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். முற்­கொ­டுப்­ப­னவு அட்டைத் திட்டம் வரி­க­ளி­லி­ருந்து விலக்­க­ளிக்­கப்­படும். 

  ஆகக் குறைந்­தது 5 வரு­டங்கள் சேவையில் ஈடு­பட்ட ஒவ்­வொரு பேரூந்­து­க­ளுக்கும் வரிச் சலுகை அடிப்­ப­டையில் புதிய பேரூந்து இயந்­தி­ரங்கள் மற்றும் கியர் பெட்­டி­களை இறக்­கு­மதி செய்­வ­தனை அனு­ம­திப்­ப­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். ஆகக் குறைந்­தது ௫ வரு­டங்கள் சேவை­யி­லீ­டு­பட்ட பேரூந்து உரி­மை­யா­ளர்­க­ளினால் புதிய பேரூந்­து­களை கொள்­வ­னவு செய்­வ­தற்­கான முத­லீ­டு­களை ஊக்­கு­விப்­ப­தற்கு ௬ சத­வீத வட்டி அடிப்­ப­டையில் கடன் திட்­ட­மொன்­றினை அறி­மு­கப்­ப­டுத்­து­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். தனியார் பேரூந்து உரி­மை­யா­ளர்­க­ளினால் பயன்­ப­டுத்­தப்­பட்ட பேரூந்­து­களின் விற்­ப­னை­யி­லி­ருந்து வரு­மான வரி விலக்­க­ளிப்­ப­தற்கும் நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன்.

  48.3 பாட­சாலை சிறு­வர்கள், சுற்­றுலா பய­ணிகள், சிறிய தொழில் முயற்­சி­யா­ளர்கள் மற்றும் பொருள் போக்­கு­வ­ரத்­துக்­கான தேவை­க­ளுக்கு வச­தி­ய­ளிக்கும் வகையில் வேன்கள், சிறிய பேரூந்­துகள் மற்றும் ட்ரக்­கு­களின் இறக்­கு­மதி மீதான வரிகள் குறைக்­கப்­படும். தேசிய காப்­பு­றுதி நம்­பிக்கை நிதி­யத்­தினால் மாற்றுக் காப்­பு­றுதி ஒன்று மேற்­கொள்­ளப்­படும் வகையில் சுய தொழில் புரி­வோ­ருக்கு திவி­நெ­கும அபி­வி­ருத்தி திணைக்­க­ளத்தின் சமூகப் பாது­காப்பு பிரி­வி­னூ­டாக புதிய காப்­பு­றுதி மற்றும் ஓய்­வூ­திய திட்­டங்­களை அறி­மு­கப்­ப­டுத்­து­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 5௦. மின்­சாரக் கட்­டணம் 5௦. மின் உற்­பத்தி மற்றும் பகிர்வு ஆத­னங்­களின் அடிப்­படை முகா­மைத்­து­வத்தில் வினைத்­திறன் காணப்­பட்­ட­தனால் இவ்­வ­ருடம் செப்­டெம்பர் மாதத்தில் வீட்டுப் பாவ­னை­யா­ளர்­களின் மின்­சாரச் செல­வினத்­தினை ௩௫ சத­வீ­தத்­தினால் குறைப்­ப­தற்கு முடி­யு­மாக இருந்­தது. 

  சிறிய மற்றும் நடுத்­தர தொழில்­மு­யற்­சிகள், உணவுச் சாலைகள் மற்றும் சிறிய கடை­களின் பொரு­ளா­தார செயற்­பா­டு­களை ஊக்­கு­விப்­ப­தற்­காக மாத­மொன்­றுக்கு ௩௦௦ அல­கு­களை விட குறை­வாக பயன்­ப­டுத்தும் கைத்­தொ­ழில்கள் மற்றும் சேவை­க­ளுக்­கான கட்­ட­ணத்­தையும் ௨௫ சத­வீ­தத்­தினால் குறைப்­ப­தற்­காக தனி­யான கட்­டண முறை­யொன்­றினை உரு­வாக்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். ௨௦­௧௪ நவம்பர் மாதத்­தி­லி­ருந்து ஏனைய அனைத்து கைத்­தொ­ழில்­க­ளுக்கும் ௧௫ சத­வீத மின் கட்­டண கழிப்­ப­ன­வினை மேலும் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். ௫௦.௨ எரி­பொருள் இறக்­கு­ம­தி­களை குறைப்­ப­தற்கும் சுற்­றாடல் நட்பு வாழ்க்கை முறை­யினை ஊக்­கு­விப்­ப­தற்­கு­மாக மின்­சார கார்கள் அனைத்­து­மான சுங்க அடிப்­படை வரி­களை ௨௫ சத­வீ­தத்­தினால் குறைப்­ப­தற்கும் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  50. ரண­விரு பெற்றோர் நன்றி பாராட்டல் 

  51.1 எல்.­ரீ­.ரீ.ஈ. பயங்­க­ர­வா­தத்­தி­லி­ருந்து எமது தாய் நாட்­டிற்கு விடு­தலை பெற்­றுக்­கொ­டுத்த எமது இரா­ணுவப் படையில் தமது பிள்­ளை­களை சேர்த்த பெற்­றோ­ரினை பாராட்டி வாழ்த்தும் வகையில் எமது படை வீரர்­களின் பெற்றோர் ஒவ்­வொ­ரு­வ­ருக்கும் 50௦ ரூபா­வினை மாதாந்தக் கொடுப்­ப­ன­வாக வழங்­கி­யுள்­ளது. இந்தக் கொடுப்­ப­ன­வினை மாதத்­திற்கு 1,௦௦௦ ரூபா­வாக அதி­க­ரிப்­ப­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். மேலும் 2015 ஜன­வ­ரி­யி­லி­ருந்து இக்­கொ­டுப்­ப­ன­வினை பொலிஸ் மற்றும் சிவில் பாது­காப்பு சேவை படை­யி­னரின் பெற்­றோ­ருக்கும் விரி­வாக்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். ௫௨. ஜூலை வேலை நிறுத்­தக்­கா­ரர்­க­ளுக்­ கான நிவா­ரணம் ௫௨.௧ ௨௦­௧௩ வரவு செலவுத் திட்­டத்தில் ௧௯­௮௦ ஜூலை வேலை நிறுத்­தத்தில் ஈடு­பட்ட தனியார் மற்றும் அர­சாங்கத் துறை­யினைச் சேர்ந்த பாதிக்­கப்­பட்ட இதற்கு முன்னர் நட்ட ஈடு எத­னையும் பெற்­றி­ராத ௬௫ வயதைக் கடந்த ஒவ்­வொ­ரு­வ­ருக்கும் ரூபா ௫,௦௦௦ இனை மாதாந்த ஓய்­வூ­தியக் கொடுப்­ப­ன­வாக நான் வழங்­கினேன். இக்­கொ­டுப்­ப­ன­வினை ௨௦­௧௫ ஜன­வ­ரி­யி­லி­ருந்து ரூபா ௬,௦௦௦ ஆக அதி­க­ரிப்­ப­தற்கும் வயது எல்­லை­யினை ௬௩ ஆக குறைப்­ப­தற்கும் நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். இதனை அத்­த­கைய வேலை நிறுத்­தக்­கா­ரர்­களின் வாழ்க்கைத் துணை­வர்­க­ளுக்கும் விரி­வாக்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  52. இலங்கை பொலிஸ் சேவை 

  52.1 இலங்கை பொலிஸ் சேவை­யா­னது அதி கூடிய வாகன நெருக்­கடி, குற்றச் செயல்கள், வரி மற்றும் நிதி மோச­டிகள், சட்ட ரீதி­யற்ற மது­பானம், போதைப் பொருள் வியா­பாரம் மற்றும் விடு­தலை செய்­யப்­பட்ட பிர­தே­சங்­களில் சிவில் பாது­காப்பு பொறுப்­புக்கள் போன்ற இன்­னோ­ரன்ன விட­யங்­களை முன்­னேற்­ற­க­ர­மாக மேற்­கொண்டு வரு­கின்­றது. இப்­பின்­ன­ணியில் புதிய ஆட்­சேர்ப்பு, பயிற்சி, பத­வி­யு­யர்வு மற்றும் அவர்­க­ளது சேவைக் கொடுப்­ப­ன­வுகள் என்­பன திருத்­தப்­பட்­டுள்­ளன. வாகனப் போக்­கு­வ­ரத்து பொலிஸ் சேவை­யினை மிகவும் வினைத்­திறன் மிக்­க­தாக தரமுயர்த்துவதற்கு நவீன தொழில்நுட்ப உபகரணங்கள் மற்றும் வாகனங்கள் வழங்­கப்­பட்­டுள்­ளன. பொலிஸ் கல்வி நிறு­வ­கத்­தினை உயர் தொழில் திற­மை­களை விருத்தி செய்யும் வகையில் சகல வச­தி­க­ளுடன் விரி­வாக்­கு­வ­தற்­கான நட­வ­டிக்­கைகள் எடுக்­கப்­பட்­டுள்­ள­துடன் கொழும்பில் பணி­யாற்­று­கின்ற பொலிஸ் அலு­வ­ல­கர்­களின் வீட­மைப்பு பிரச்­சி­னை­களை தீர்ப்­ப­தற்கு பாரிய கொழும்பு பிர­தே­சத்தில் ௩ புதிய வீட­மைப்புத் தொகு­தி­களை நிர்­மா­ணிப்­ப­தற்கும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

  53.2 போதிய வதிவிட வசதிகள் இல்லாமல் பொலிஸ் நிலையங்களில் காணப்படும் தங்குமிட வசதிக் குறைபாட்டினை நீக்குவதற்கு தமது வதிவிட மாவட்டங்களுக்கு வெளியே நியமிக்கப்பட்டுள்ள பொலிஸ் அலுவலர்களுக்கான வதிவிட வாழ்க்கைச் செலவு கொடுப்பனவினை வழங்குவதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன். ஒவ்வொரு பொலிஸ் கான்ஸ்­டபிள் மற்றும் சார்­ஜன்ட்­மா­ருக்கு 50,0000 ரூபா சலுகை விலையில் மோட்டார் சைக்­கிள்­களை வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். பொலிஸ் சேவை நிர்­வா­கத்­தினை உறு­திப்­ப­டுத்­து­வ­தற்கும் சேவை­யினை அடிப்­ப­டை­யாகக் கொண்டு சம்­பள கட்­ட­மைப்­பினை உரு­வாக்­கு­வ­தற்கும் தனி­யான சேவைப் பிர­மாண குறிப்­பொன்­றினை அறி­மு­கப்­ப­டுத்­து­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  54. முப்­ப­டை­யி­ன­ரி­னதும் ஆற்றல் விருத்­ தி­யினை உறு­திப்­ப­டுத்தல் 

  54.1 இலங்கை முப்­ப­டை­யி­னரும் தேசியப் பாது­காப்­பினை வழங்­கு­வதில் சிறந்த செய­லாற்­று­கை­யினை வழங்­கி­யுள்­ள­துடன் அவர்­க­ளது நடத்­தையில் சிறந்த தரத்­தி­னையும் பேணி வரு­கின்­றனர். பயங்­க­ர­வா­தத்­தினை முறி­ய­டிப்­பதில் ஏறக்­கு­றைய 30 வரு­டங்­க­ளாக அர்ப்­ப­ணிக்­கப்­பட்ட மனி­த­வள மற்றும் நிதி வளங்கள் நவீன சூழலில் சமா­தா­னத்தின் போதான பாது­காப்பு மற்றும் முகா­மைத்­து­வத்­திற்கு தேவை­யான அத்­து­றையின் உட்­கட்­ட­மைப்பு மற்றும் ஏனைய தேவை­யான வளங்­களை அபி­வி­ருத்தி செய்ய முடி­யா­தாக்­கி­யது. 

  பொரு­ளா­தார அபி­வி­ருத்தி மற்றும் சமா­தா­னத்­திற்கு கடல், வான் மற்றும் தரை பாது­காப்­பினை உறு­திப்­ப­டுத்தக் கூடிய வகையில் முப்­ப­டை­யி­ன­ரி­னதும் ஆற்றல் விருத்தி செய்­யப்­ப­டு­வது அவ­சி­ய­மா­ன­தாகும். எனவே எமது நாட்­டினை 2020இல் உயர் நடுத்­தர வரு­மானப் பொரு­ளா­தா­ர­மொன்­றாக மாற்றும் அதே­வேளை முப்­ப­டை­யி­ன­ருக்கும் தேவை­யான உட்­கட்­ட­மைப்பு சேவை வழங்கல் மற்றும் உயர் தொழில் திறமை என்­ப­வற்­றினை அபி­வி­ருத்தி செய்­வ­தற்­காக 2015- 16 இல் மூல­தனச் செல­வி­ன­மாக ரூபா 10 பில்­லி­யனை வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். முப்­ப­டை­யி­ன­ருக்கும் வெளி­நாட்டு பயிற்சி வச­தி­களை அதி­க­ரிப்­ப­தற்கும் 2015 ஜன­வ­ரி­யி­லி­ருந்து புதிய சம்­பளம் மற்றும் கொடுப்­ப­னவு திட்­ட­மொன்­றினை செயற்­ப­டுத்­து­வ­தற்கும் நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  முப்­ப­டை­யினைச் சேர்ந்­த­வர்­க­ளி­னது குடும்ப சூழ­லினை முன்­னேற்­று­வ­தற்கு அவர்­க­ளது மூன்­றா­வது குழந்தை பிறப்­பிற்­காக வழங்­கப்­பட்ட மானி­ய­மான ரூபா 100,000இனை மேலும் 3 வரு­டங்­க­ளுக்கு விரி­வு­ப­டுத்­து­வ­தற்கு முன்­மொ­ழி­கின்றேன். இந்த மானியம் பொலிஸ் சேவையில் கட­மை­யாற்­று­ப­வர்­க­ளுக்கும் விரி­வாக்­கப்­படும். 

  55. முதியோர் வட்டி வரு­மா­னத்­தினை ஸ்திரப்­ப­டுத்தல். 

  55.1 அர­சாங்க வங்­கி­களில் தமது வைப்­புக்­களை பேணு­கின்ற இளைப்­பா­றிய மற்றும் முதியோர் வரு­டாந்த வட்டி வீதத்­தினை 12 சத­வீ­த­மாக வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். அத்­த­கைய வைப்­புக்­க­ளுக்கு இந்த வட்டி விகி­தத்­தினை அர­சாங்க வங்­கிகள் வழங்கும் வகையில் வயோ­தி­பர்­க­ளுக்கு உதவும் வகையில் பயன்­ப­டுத்­து­வ­தற்­காக அடுத்த வரு­டத்தில் அர­சாங்க கடன் நிகழ்ச்சித் திட்­டத்தில் ரூபா 30 பில்­லி­யனை 12 சத­வீத வட்டி விகி­தத்தில் வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  அனைத்து வர்த்­தக வங்­கி­க­ளிலும் வயோ­தி­பர்­க­ளினால் பேணப்­ப­டு­கின்ற தனிப்­பட்ட வைப்­பு­க­ளுக்­கான நிய­திச்­சட்ட ஒதுக்கு தேவைப்­பாட்­டிற்கு மத்­திய வங்கி விலக்­க­ளிப்பு வழங்கும். நிதிக் கம்­ப­னி­க­ளுக்கும் அவர்­க­ளது வைப்பு மீதான வட்­டி­யினை 11 சத­வீ­த­மாக வழங்­கு­வ­தற்கும் மத்­திய வங்கி அனு­ம­தித்­துள்­ளது. முதியோர் கணக்­கு­களில் இடப்­பட்ட வைப்­பு­க­ளுக்­கான வட்டி வரு­மா­னத்­தினை வட்டி மீதான நிறுத்தி வைத்தல் வரி­யி­லி­ருந்து விலக்­க­ளிப்­ப­தற்கும் அடுத்த வரு­டத்­தி­லி­ருந்து வட்டி வரு­மா­னத்­தினை 2.5 சத­வீ­த­மாக குறைப்­ப­தற்கும் நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  56. சந்­தைப்­ப­டுத்தல் வலை­ய­மைப்பு 

  56.1 நெற் சந்­தைப்­ப­டுத்தல் சபையின் விருத்தி மற்றும் லங்கா சதொச ஒசு­சல மீன்­பிடிக் கூட்­டுத்­தா­பனம் மில்கோ மற்றும் லக்­சல போன்ற சந்­தைப்­ப­டுத்தல் நிலை­யங்கள் நுகர்­வோ­ருக்கும் அதே­போன்று உற்­பத்­தி­யா­ள­ருக்கும் உதவும் வகையில் தளம்­ப­லற்ற விலை­யினை வழங்க முடிந்­தது. எனவே சிறுவர் பால்மா மருந்துப் பொருட்கள் பாலு­ணவு கோழி இறைச்சி மற்றும் முட்டை மீன் மற்றும் அத்­தி­யா­வ­சிய உணவுப் பொருட்­களை ஒரே கூரையின் கீழ் நியா­ய­மான சந்தை விலையில் கிடைப்­ப­தனை உறு­திப்­ப­டுத்தும் வகையில் இந்த நிறு­வ­னங்கள் அனைத்­தி­னதும் சந்­தைப்­ப­டுத்தல் நிலை­யங்கள் மற்றும் களஞ்­சிய வச­தி­களை விரி­வாக்­கு­வ­தற்கும் நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  இந்த சுப்பர் மார்க்­கட்­டு­களில் தமது உற்­பத்திப் பொருட்­களை விற்­பனை செய்­வ­தற்­கான விசேட வச­திகள் அனைத்து உள்­நாட்டு உற்­பத்­தி­யா­ளர்­க­ளுக்கும் வழங்­கப்­படும். போட்டிச் சந்­தை­யினை ஊக்­கு­விப்­ப­தற்கு நகரப் பிர­தே­சங்­களில் வாராந்த சந்தை வச­திகள் மற்றும் விசேட பொரு­ளா­தார நிலை­யங்­களும் துரி­த­மாக விரி­வாக்­கப்­படும். இம்­முன்­னெ­டுப்­பு­க­ளுக்­காக ரூபா 3000 மில்­லியன் வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 56.2 தம்மை ஒழுங்­கு­ப­டுத்திக் கொண்ட சுப்பர் மார்க்­கட்­டுகள் மற்றும் பாரி­ய­ள­வி­லான சில்­லறை வர்த்­த­கர்கள் அவர்­க­ளது சொந்த உற்­பத்­தி­களை அதி­க­ளவு இலா­பத்தில் விற்­பனை செய்­வ­துடன் உள்­நாட்டு சிறிய, நடுத்­தர தொழில் முயற்­சி­யா­ளர்கள் உற்­பத்­தி­யா­ளர்கள் மற்றும் வழங்­கு­னர்கள் நியா­ய­மற்ற முறையில் பாதிக்­கப்­ப­டு­கின்­றனர். 

  எனவே அத்­த­கைய சுப்பர் மார்க்­கட்­டுகள் அனைத்து வழங்­கு­னர்­க­ளையும் தமது வியா­பார நிலை­யங்­களில் சம­மாக நடத்­து­வ­தனை உறு­திப்­ப­டுத்தும் வகையில் நுகர்வோர் பாது­காப்பு சட்­டத்­தினை திருத்­து­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். உள்­நாட்டில் வழங்­கப்­பட்ட உற்­பத்­தி­க­ளினால் ஆகக் கூடிய சில்­லறை விலை­யினை 25 சத­வீ­தத்­தினை அதி­க­ரிக்­காத வகையில் கட்­ட­ணங்­களை விதிப்­ப­தற்கும் நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். பெறு­மதி சேர் வரி 1 சத­வீ­தத்­தி­னாலும் மின்­சாரம் 15இலி­ருந்து 25 சத­வீ­த­மா­கவும் வங்­கி­களின் கடன் பெறல் விகிதம் குறிப்­பி­டத்­தக்­க­ள­வாக குறைக்­கப்­பட்­ட­மை­யினால் அத்­தி­யா­வ­சிய பொருட்­க­ளி­னது விலை­களை 10 சத­வீ­தத்­தினால் குறைக்­கு­மாறு சுப்பர் மார்க்­கட்­டுகள் மற்றும் ஏனைய வியா­பார சமூ­கங்கள் அனைத்­தி­னையும் நான் கேட்­டுக்­கொள்­கின்றேன். 

  57. அர­சாங்க ஊழி­யர்­க­ளுக்­கான புதிய சம்­பள கட்­ட­மைப்பு 

  57.1 கடந்த வருடம் என்னால் நிய­மிக்­கப்­பட்ட புதிய ஆணைக்­குழு 2006இல் அறி­மு­கப்­ப­டுத்­த­பட்ட சம்­பள கட்­ட­மைப்­புக்­கான சில மாற்­றங்­களை பரிந்­துரை செய்­துள்­ளது. எனவே 2015 ஜன­வ­ரி­யி­லி­ருந்து அமு­லுக்கு வரும் வகையில் புதிய சம்­பள கட்­ட­மைப்­பினை அறி­மு­கப்­ப­டுத்­து­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். இதற்­க­மை­வாக அர­சாங்க ஊழி­யர்­க­ளுக்கு வழங்­கப்­பட்ட விசேட கொடுப்­ப­ன­வுகள் சம்­பளக் கட்­ட­மைப்­புடன் சேர்த்துக் கொள்­ளப்­ப­டு­வ­துடன் ஆகக் குறைந்த சம்­பளம் மாத­மொன்­றுக்கு 15000 ரூபா­வாக உயர்த்­தப்­படும். 

  சம்­பள விகி­தத்­தினை சிற்­றூ­ழி­யர்கள் மற்றும் செய­லா­ளர்­க­ளுக்­கி­டையில் 1இலிருந்து 4.25 ஆக பேணு­வ­தற்கும் உயர்ந்த சம்­பள படி­யேற்­றங்­களை வழங்­கு­வ­தற்கும் நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். அனைத்து அர­சாங்க ஊழி­யர்­க­ளுக்கும் வாழ்க்கைச் செல­வினை கொடுப்­ப­ன­வினை 2015 ஜன­வ­ரி­யி­லி­ருந்து மாத­மொன்­றுக்கு 2200 –10000 ரூபா­வாக அதி­க­ரிப்­ப­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். இதற்­க­மை­வாக அர­சாங்க ஊழி­யர்­களின் ஆகக் குறைந்த மாதாந்த வரு­மானம் Rs. 25000 ரூபா­வாக அதி­க­ரிக்கும். 

  57.2 பதவி உயர்­வின்மை மாதாந்த சம்­பள திருத்­தங்­களில் மேற்­கொள்­ளப்­பட்ட தன்­னிச்­சை­யான மாற்றங்கள் மற்றும் மேலதிக பணிகளுக்கான கொடுப்பனவுகளில் காணப்படும் முரண்பாடுகள் காரணமாக அரசாங்க சேவையிலுள்ள குறைந்த மட்ட வகுதியினைச் சேர்ந்த ஊழியர்களுக்கு மத்தியில் பல்வேறு முரண்பாடுகள் காணப்­ப­டு­கின்­றன. இந்த வரவு செல­வுத்­திட்­டத்தில் இம்­மு­ரண்­பா­டு­களை திருத்­து­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். பல்­க­லைக்­க­ழ­கங்கள் கல்வி சுகா­தாரம் நீதித்­துறை பொலிஸ் புகை­யி­ரத சேவை மற்றும் தபால் சேவை போன்ற விசேட சேவை­க­ளுக்கு புதிய சம்­பள கட்­ட­மைப்­புக்­கான அங்­கீ­காரம் வழங்­கப்­ப­டு­வ­துடன் இதற்­க­மை­வாக விசேட சேவை கொடுப்­ப­ன­வு­களும் வழங்­கப்­படும். விசேட சேவை கொடுப்­ப­ன­வா­னது அத்­த­கைய ஏற்­பு­டை­ய­தான அரசாங்க சேவைகள் அனைத்திற்கும் பொருத்தமான வகையில் அதிகரிக்கப்படும். 

  உயர் தொழில் முறை வகுதியினருக்கு வழங்கப்பட்ட தொழில் முறை கொடுப்பனவானது இலங்கை நிர்வாக சேவையின் வகுப்பு 1மற்றும் அதற்கு மேலுள்ள அலுவலர்களுக்கும் ஏனைய நாடளாவிய அனைத்து சேவை­க­ளுக்கும் ஏற்­றுக்­கொள்­ளத்­தக்க உயர் தொழில் தகை­மை­களைக் கொண்­டுள்­ள­துடன் 20 வருட சேவையைக் கொண்ட அர­சாங்க ஊழி­யர்­க­ளுக்கும் விரி­வாக்­கப்­படும். அர­சாங்க கூட்­டுத்­தா­ப­னங்கள் மற்றும் நிய­திச்­சட்ட நிறு­வ­னங்­களில் 150 நாட்­க­ளுக்கு மேல் அமைய ஊழி­யர்­க­ளாக சேர்த்துக் கொள்­ளப்­பட்­ட­வர்­களை உள்­ளீர்ப்­ப­தற்கு தேவை­யான பத­வி­ய­ணி­களை உரு­வாக்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  57.3 புதிய சம்­பள கட்­ட­மைப்பு மாற்றம் கொடுப்­ப­னவு மற்றும் பிற சம்­பளம் தொடர்­பான நன்­மைகள் 2015 ஜன­வ­ரி­யி­லி­ருந்து மாத­மொன்­றிற்கு 3,500 – 15,000 ரூபா­வாக சம்­பள அதி­க­ரிப்­பினை வழங்­கு­வ­துடன் கீழ் நிலை­யி­லுள்ள ஊழியர் ஒருவர் ஆகக் குறைந்த சம்­பள வரு­மா­ன­மாக 30 000 ரூபா­வினை பெற்­றுக்­கொள்வார். அனைத்து கொடுப்­ப­ன­வு­களும் உள்­ள­டங்­க­லாக மொத்த சம்­ப­ளத்­தி­லி­ருந்து 40 சத­வீதம் வரை அர­சாங்க ஊழி­யர்கள் கடன் பெறு­வ­தனை அனு­ம­திப்­ப­தனை நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  அர­சாங்க ஊழி­யர்­களின் சிறு­வர்­க­ளுக்கும் ஐந்தாம் ஆண்டு புல­மைப்­ப­ரிசில் தொழிற்­ப­யிற்சி மற்றும் உயர்­கல்வி புல­மைப்­ப­ரி­சில்­களும் கிடைக்கும் வகையில் விரி­வாக்­கப்­படும் பண்­டிகை முற்­ப­ணங்­களை 10 தவணை கட்­ட­ணங்­களில் செலுத்தும் வகையில் 10,000 ரூபா கடன் வரை­ய­றை­யினை கொண்ட வங்கி அட்டை ஒன்று அனைத்து அர­சாங்க ஊழி­யர்­க­ளிற்கும் வழங்­கப்­படும். இக்­கடன் வச­தி­யா­னது தேசிய காப்­பு­றுதி நம்­பிக்கை நிதி­யத்­தினால் உத்­த­ர­வா­தப்­ப­டுத்­தப்­படும். அக்­ர­ஹார திட்­டத்தின் கீழ் சத்­திர சிகிச்­சை­க­ளுக்­கான காப்­பு­று­தி­யினை 350,000 – 500,000 ரூபா­வாக அதி­க­ரிப்­ப­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  57.4 கல்வி மற்றும் சுகா­தாரம் போன்ற இட­மாற்றல் சேவை­களைச் சேர்ந்த அர­சாங்க ஊழி­யர்கள் அவர்­க­ளது சேவைக் காலத்தில் பல்­வேறு இடங்­களில் சேவை­யாற்றி விட்டு இளைப்­பா­றி­ய­துடன் இறு­தி­யாகப் பெற்ற தனது சம்­ப­ளத்தில் 75 சத­வீ­தத்­தினை தமக்கு விருப்­ப­மான வங்கி ஒன்­றி­லி­ருந்து பெறு­வ­தனை அனு­ம­திப்­ப­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். ஊழியர் ஒருவர் ஓய்­வூ­திய நன்­மை­யினை ஆகக் கூடி­யது 3 மாதத்­திற்குள் பெற்றுக் கொள்­வ­தற்­கான செயன்­மு­றை­களை துரி­தப்­ப­டுத்­து­வ­தற்­காக கோவைகள் அனைத்தும் உரிய பிர­தேச செய­ல­கங்­க­ளுக்கு மாற்­று­வ­தற்­கான நட­வ­டிக்­கை­களை ஓய்­வூ­தியத் திணைக்­களம் மேற்­கொள்ளும். 

  58 ஓய்­வூ­தியம் பெறு­நர்கள் 

  58.1 அனைத்து ஓய்­வூ­தியம் பெறு­நர்­களும் கேட்­டுக்­கொண்­ட­வாறு ஓய்­வூ­தியம் பெறு­ந­ருக்­கான சம்­ப­ளத்­தினை 2006 சம்­பளக் கட்­ட­மைப்பில் நான் சேர்த்­துக்­கொள்­ளாது 2015 சம்­பளக் கட்­ட­மைப்பில் அர­சாங்க ஊழி­யர்­க­ளுக்­கான சம்­ப­ளங்கள் திருத்­தப்­ப­டு­வ­துடன் ஓய்­வூ­தியம் பெறு­நர்­க­ளது முரண்­பா­டுகள் அனைத்தும் திருத்­தப்­பட வேண்­டு­மென நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். அர­சாங்க சேவை­யி­லி­ருந்து இளைப்­பா­றிய ஆகக் குறைந்­தது 100 000 பேருக்கு அடுத்த வரு­டத்­தி­லி­ருந்து ஓய்­வூ­திய வரு­மா­னத்­திற்கு மேல­தி­க­மாக சுய தொழில் வரு­மா­ன­மொன்­றினை பெற்­றுக்­கொள்ளும் வகையில் தமக்­கான மனைப் பொரு­ளா­தா­ரங்­களை அபி­வி­ருத்தி செய்­வ­தற்­காக ஒவ்­வொ­ரு­வ­ருக்கும் கடன் வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். அத்­த­கைய கடன்­களை எவ்­வித பிணைப் பொறுப்­பு­க­ளு­மின்றி அவர்­க­ளது மாதாந்த ஓய்­வூ­தியக் கொடுப்­ப­ன­வு­களைப் பெறு­கின்ற வங்கிக் கிளை­க­ளி­லி­ருந்து பெற்­றுக்­கொள்ள முடியும். 

  58.2 இந்த சம்­பள மற்றும் ஓய்­வூ­திய கொடுப்­ப­னவு திருத்­தங்கள் அனைத்தும் இடம்­பெ­று­வ­தற்கு கால­மெ­டுப்­ப­தனால் அனைத்து ஓய்­வூ­தியம் பெறு­நர்­க­ளுக்கும் மாத­மொன்­றிற்கு ரூபா 50,000 இடைக்­காலக் கொடுப்­ப­ன­வாக வழங்­கு­வ­தற்கும் அனைத்து அர­சாங்க ஊழி­யர்­க­ளுக்கும் அவர்­க­ளது சம்­ப­ளங்கள் மற்றும் கொடுப்­ப­ன­வு­க­ளுக்கு மேல­தி­க­மாக 100,000 ரூபா­வினை 2014 நவம்பர் மாதத்­தி­லி­ருந்து வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். தனிப்­பட்ட சம்­ப­ளங்கள் மற்றும் ஓய்­வூ­திய மாற்­றங்கள் திருத்­தப்­பட்­ட­துடன் முழு­மை­யான சம்­ப­ளங்­களும் ஓய்­வூ­தியக் கொடுப்­ப­ன­வு­களும் பத­வி­நி­லை­யல்­லாத வகு­தி­யினைச் சேர்ந்த அனை­வ­ருக்கும் 2015 ஜூலை மாதத்­திலும் பத­வி­நிலை வகு­தி­யினைச் சேர்ந்த அனைத்து ஊழி­யர்­க­ளுக்கும் 2015 செப்­டெம்­ப­ரிலும் நிலு­வை­யாக வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  59. தனியார் துறைக்­கான ஆகக் குறைந்த சம்­பளம் 

  59.1 ஆகக் குறைந்த சம்­ப­ளங்கள் சபை­யினால் வழி­காட்­டப்­பட்­ட­வாறு தனியார் துறைக்­கான ஆகக்­கு­றைந்த சம்­ப­ளத்­தினை தேசிய சம்­ப­ளங்கள் ஆணைக்­குழு எனது கவனத்திற்கு கொண்டு வந்தது. தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கான மொத்த ஊதியங்கள் திருப்திகரமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ள போதிலும் அத்தகைய அதிகரிப்பானது கொடுப்பனவுகளின் மூலமாக அதிகரிக்கப்பட்டதேயொழிய ஆகக் குறைந்த சம்பளமாக காணப்படவில்லை. எவ்வாறாயினும் பல்வேறு பொருளாதார செயற்பாடுகளினால் பொருளாதார வளர்ச்சி ஏறக்குறைய 8 சதவீதத்தினால் அதிகரித்து வேலையின்மைப் போக்கானது குறைவடைந்துள்ள சூழ்நிலையில் சிறந்த ஊதியத்தினை எமது ஊழியப் படைக்கு வழங்குவதற்காக எமது நாட்டில் ஆகக் குறைந்த சம்பளமொன்றினை நிர்ணயிப்பதற்கான காலம் ஏற்பட்டுள்ளது. 

  59.2 எனவே, 2015 ஜன­வ­ரி­யி­லி­ருந்து ஆகக்­கு­றைந்த சம்­ப­ளத்­தினை மாத­மொன்­றுக்கு 10,000 ரூபா­வாக அதி­க­ரிப்­ப­தற்கும் அனைத்து ஆகக்­கு­றைந்த சம்­ப­ளங்­க­ளையும் மாத­மொன்­றிற்கு ஆகக்­கு­றைந்­தது 500 ரூபா­வினால் அதி­க­ரிப்­ப­தற்கும் நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். பொரு­ளா­தா­ரத்தில் வளர்ச்­சி­ய­டைந்த புதிய துறைகள் காணப்­ப­டு­கின்­றன என்ற வகையில் நியா­ய­மான பொரு­ளா­தார வகைப்­ப­டுத்தல் ஏற்­பா­டொன்­றிற்குள் அத்­து­றை­க­ளுக்கும் ஆகக்­கு­றைந்த சம்­பளச் சபை­யினை விரி­வாக்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். ஒவ்­வொரு ஊழி­யரும் அவ­ரது சம்­ப­ளத்­தி­லி­ருந்து 22 சத­வீ­தத்­தினை சேமிக்கும் வகையில் ஊழியர் சேம­லாப நிதி­யத்­திற்­கான தொழில் வழங்­கு­னரின் பங்­க­ளிப்­பினை 2 சத­வீ­தத்­தி­லி­ருந்து 14 சத­வீ­த­மாக அதி­க­ரிப்­ப­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன் 

  60. அர­சாங்க சேவையில் இளைஞர் வேலை­வாய்ப்பு 

  60.1 அர­சாங்க சேவை­யி­லி­ருந்து பெரும் எண்­ணிக்­கை­யி­லானோர் இளைப்­பா­று­கின்ற பின்­னணியில் மாகாண மற்றும் கிரா­மிய மைய சேவை­களில் அதி­க­ள­வான வெற்­றி­டங்கள் எற்­பட்­டுள்­ளன. மாகாண தொழில்­நுட்ப சேவை­களில் பயி­லு­னர்­க­ளா­கவும் முகா­மைத்­துவம் மற்றும் கணக்­கீட்டு உத­வி­யா­ளர்­க­ளா­கவும் கிராம பிர­தே­சங்­களில் சேவை­யாற்­று­வ­தற்கு க.பொ.த. உயர்­தர தகைமை பெற்ற பல்­க­லைக்­க­ழக அனு­ம­தி­யினை பெற்­றுக்­கொள்ள முடி­யாத 50,000 இளை­ஞர்­களை ஆட்­சேர்ப்பு செய்­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். தொழில் பயிற்சி தேவை­யு­டைய தொழில்­களை பொறுத்து 3 மாதத்­தி­லி­ருந்து 1 வருடம் வரைக்­கு­மான தெரிவு செய்­யப்­பட்ட தொழில்­க­ளுக்­கான பயிற்­சிகள் அவர்­க­ளுக்கு வழங்­கப்­படும். 

  பயிற்சி காலத்தின் போது கொடுப்­ப­ன­வாக ரூபா 8000 வழங்­கப்­ப­டு­வ­துடன் பயிற்­சி­யினை நிறைவு செய்­ததன் பின்னர் குறித்த தொழில்­க­ளுக்­காக சாதா­ரண சம்­ப­ளங்­களும் வழங்­கப்­படும். இம்­முன்­னெ­டுப்­பா­னது கிரா­மிய மட்­டத்தில் வெளிக்­கள ஒத்­து­ழைப்பு அலு­வ­லர்­க­ளி­னதும் அர­சாங்­கத்­து­றையில் பகு­தி­ய­ள­வான திறன் வகுதி ஊழி­யர்­க­ளி­னது பற்­றாக்­கு­றை­யி­னையும் நிவர்த்தி செய்­வ­தற்கு உத­வி­யாக இருக்கும். எனவே இந்­நி­கழ்ச்சித் திட்­டத்­திற்­காக ரூபா 7000 மில்­லி­யனை ஒதுக்­கீடு செய்­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். இந்­நி­கழ்ச்­சித்­திட்டம் தேசிய இளைஞர் சேவைகள் மன்றம் மற்றும் தேசிய இளைஞர் படை­யினால் ஒருங்­கி­ணைக்­கப்­படும். 

  61. பாரா­ளு­மன்றம் 

  61.1 பாரா­ளு­மன்ற அலு­வ­ல­கர்­களின் சம்­பள திருத்­தத்­திற்­கான தேவை­யினை நீங்கள் எனது கவ­னத்­திற்கு கொண்டு வந்­தீர்கள். பாரா­ளு­மன்ற ஊழி­யர்­க­ளது முக்­கி­ய­மான பொறுப்­புக்­களை கருத்­திற்­கொண்டு இம்­முன்­மொ­ழி­வுக்கு சாத­க­மான கவ­னத்­தினை நான் வழங்­கி­யுள்ளேன். எனவே அர­சாங்க சேவை சம்­ப­ளத்­தி­ருத்­தத்­துடன் அர­சாங்க ஊழி­யர்­க­ளுக்கு வழங்­கப்­பட்ட விசேட கொடுப்­ப­னவு உள்­ள­டங்­க­லாக பாரா­ளு­மன்ற ஊழி­யர்­களின் ஆகக்­கு­றைந்த சம்­ப­ளத்­தினை மாத­மொன்­றுக்கு 16,500 ரூபா­வாக அதி­க­ரிப்­ப­தற்கும் பாரா­ளு­மன்ற செய­லாளர் நாய­கத்தின் சம்­ப­ளத்­தினை அமைச்­சுக்­களின் செய­லா­ளர்­க­ளது சம்­ப­ளத்­தினை ஒத்­த­தாக திருத்­து­வ­தற்கும் நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  வர­வுக்­கான பாரா­ளு­மன்ற விசேட கொடுப்­ப­னவு 10 சத­வீ­தத்­தினால் அதி­க­ரிக்­கப்­படும். பாரா­ளு­மன்ற கட்­டி­டத்­தினை புதுப்­பிப்­ப­தற்கும் பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­க­ளுக்கு புதிய வீட்டு வச­தி­களை வழங்­கு­வ­தற்கும் ஒதுக்­கீடு மேற்­கொள்­ளப்­பட்­டுள்­ளன. 61.2 அரச தொழில் முயற்­சி­க­ளுக்கு விநி­யோ­கிக்­கப்­பட்ட முறிக்­க­ணக்கு மற்றும் வெளி­நாட்டு நிதி செல­வி­ட­லுக்­கான கணக்­கீ­டுகள் தொடர்பில் 2014 ஒதுக்­கீட்டு சட்ட கடன் பெறும் வரை­ய­றை­க­ளுக்­கான திருத்­தங்கள் அத்­துடன் 2015 ஒதுக்­கீட்டு சட்ட மூலத்­திற்­கான திருத்­தப்­பட்ட கடன் பெறல் வரை­யறை என்­பன தொழில்­நுட்ப குறிப்­புக்­களில் தரப்­பட்­டுள்­ளன. 

  62. முடி­வுரை 

  62.1 கடந்த ஐந்து வரு­டங்­க­ளாக பாது­காப்பும் சமா­தா­னமும் மீள நிலை­நாட்­டப்­பட்­டுள்­ள­துடன் கடந்த 9 வரு­டங்­களின் போது உட்­கட்­ட­மைப்பு மற்றும் பொரு­ளா­தார செயற்­பா­டுகள் மக்­களின் அடிப்­படை தேவை­களை திருப்­தி­க­ர­மாக நிறை­வேற்றும் வகையில் காணப்­பட்­டுள்­ளன. எமது பொரு­ளா­தா­ரத்­தினை அறிவு மற்றும் திறன்­க­ளினால் உரு­வாக்­கப்­பட்ட முன்­னேற்­ற­க­ர­மான பொரு­ளா­தா­ர­மாக மாற்­று­வ­தற்கு கல்வி திறன் மற்றும் மனித வளங்­களை வலுப்­ப­டுத்தும் நோக்­கத்­துடன் எமது அடுத்த கட்ட செயற்­பா­டுகள் இரட்­டிப்­பாக்­கப்­படும். 

  62.2 எமது சிறு­வர்­க­ளுக்கு சிறந்த வாழ்க்­கை­யினை வழங்­கு­வ­தற்கு நாம் அர்ப்­ப­ணிப்­புடன் செயற்­ப­டுவோம். அவர்­க­ளது நல­னுக்­காக எமது முயற்­சிகள் அனைத்­தையும் நாம் அர்ப்­ப­ணிப்போம். 2015 - 17 வரு­டங்­க­ளுக்­கான இந்த வரவு செல­வுத்­திட்­ட­மா­னது மனித வள அபி­வி­ருத்­தி­யினை உறு­திப்­ப­டுத்­து­வதன் மூலம் 2020 அளவில் எமது மக்கள் 7500 அமெ­ரிக்க டொலர் என்ற எல்­லை­யினை தாண்டி செல்­வ­தற்­கான அடித்­தளம் இடு­கின்­றது. எமது சிறு­வர்கள் உயர் வரு­மான பொரு­ளா­தாரம் ஒன்­றினை நோக்­கிய இடை­மாறல் நிலை­யினை அனு­ப­விப்­ப­தற்­கான பெறு­ம­தி­யான சந்­தர்ப்பம் இது­வாகும். இது எம் அனை­வ­ரி­னதும் முக்­கிய பொறுப்­பாகும். 

  62.3 எமது இந்த வரவு - செல­வுத்­திட்­டத்தின் நோக்கம் எஞ்­சி­யுள்ள வறு­மை­யினை இல்­லா­தொ­ழிப்­ப­துடன் மக்­களை தொற்­றாத நோய்­க­ளி­லி­ருந்து தடுப்­ப­து­மாகும். மக்­க­ளுக்கு தர­மான உணவு நுகர்வின் முக்­கி­யத்­துவம் பற்­றிய விழிப்­பு­ணர்வு ஏற்­ப­டுத்­தப்­ப­டு­வ­துடன் அர­சாங்க ஊழி­யர்கள் மற்றும் மருத்­து­வர்­களை அடிப்­ப­டை­யாக கொண்டு தாய் மற்றும் சிறுவர் பரா­ம­ரிப்­புக்கு முன்­னு­ரிமை வழங்­கப்­படும். நீர்ப்­பா­து­காப்பு, உயர் தொழில்­நுட்பம் மற்றும் ஈர வலய ஆறு­க­ளி­லுள்ள நீரினை உயர் வலய நிலங்­க­ளுக்கு திசை திருப்­பு­வதன் மூலம் மாத்­தி­ரமே வரண்ட வலய மாவட்­டங்­களில் ஏற்­படும் வரட்­சியின் தாக்கத்தினை குறைக்க முடியும். 

  62.4 இந்த வரவு செல­வுத்­திட்­டத்­திற்­காக நீங்கள் அளிக்­கின்ற வாக்கு எமது நாட்­டினை வறு­மை­யி­லி­ருந்து மீட்­ப­தற்­கான வாக்­காகும் இது. மொழி மற்றும் சமய வேறு­பா­டு­க­ளி­லி­ருந்து விடு­பட்டு உண்­மையில் இணைந்து கொண்ட சமு­தா­ய­மொன்­றினை வலு­வூட்­டு­வ­தற்­காக எமது மக்­க­ளுக்­கான வாக்­காகும். இலங்­கையர் அனை­வ­ரையும் அவர்­க­ளது மனித வள அபி­வி­ருத்­திக்­கான சம­வாய்ப்­பினை அனு­ப­விப்­ப­தற்கும் பொரு­ளா­தார முன்­னேற்­றங்­க­ளி­னதும் சம­வாய்ப்­பினை பெற்­றுக்­கொள்­வ­தற்கும் இய­லச்­செய்வோம். நாம் அவர்­க­ளது உண்­மை­யான பிர­தி­நி­திகள் என்ற வகையில் எவ்­வித சம­ர­சத்­தி­னையும் மேற்கொள்ள முடியாது. இலங்கையினை ஆசியாவின் வளர்ந்து வரும் அதிசயமாக மாற்றுவோம். மும்மணிகளுக்கும் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கப் பெறுக!

  • Web site Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: 2015ஆம் ஆண்டுக்கான வரவுசெலவுத் திட்டத்திலிருந்து பாகம் IV Rating: 5 Reviewed By: Bagalavan
  Scroll to Top