2015ஆம் ஆண்டுக்கான வரவுசெலவுத் திட்டத்திலிருந்து பாகம் III - THAMILKINGDOM 2015ஆம் ஆண்டுக்கான வரவுசெலவுத் திட்டத்திலிருந்து பாகம் III - THAMILKINGDOM
 • Latest News

  2015ஆம் ஆண்டுக்கான வரவுசெலவுத் திட்டத்திலிருந்து பாகம் III


  2015 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு-செலவுத் திட்டத்தின் நேற்றைய தொடர்ச்சி....
  12.2 எமது அர­சாங்­கத்தின் கொள்­கைக்­க­மை­வாக கைவி­டப்­பட்ட நெற்­கா­ணி­களை புன­ர­மைப்பு செய்­வ­தற்­கான மூன்று வருட நிகழ்ச்சித்திட்டமொன்று செயற்படுத்தப்படுவதுடன் சேதனப் பசளையினை பயன்படுத்தி நெல்,பழங்கள் மரக்கறி மற்றும் மலர்ச்செடி பயிரிடலுக்காக அந்நிலங்கள் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படும். இந்த காணி பிரதேசங்களில் மீன் வளர்ப்பு மற்றும் விலங்குணவு, பயிர்ச்செய்கை, நீர்த்­தேக்­கங்கள், சமு­தாய பூங்­காக்கள் மற்றும் நடை­பா­தைகள் என்­ப­னவும் அபி­வி­ருத்தி செய்­யப்­படும். 

  இந் நட­வ­டிக்­கை­க­ளுக்­காக 2015 இல் ரூபா 2300 மில்­லி­யனை மேல­தி­க­மாக ஒதுக்­கீடு செய்­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். அத்­த­கைய காணி­களில் பயி­ரி­டு­ப­வர்­க­ளுக்கு விவ­சாயக் கடனை வழங்­கு­வ­தற்கும் நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். பத­வி­ய­ணிக்கு தேவை­யான பயிற்­சி­களை வழங்கும் அதே­வேளை, விரி­வாக்கற் சேவை­க­ளுக்­காக கமத்­தொழில் சேவைகள் திணைக்­களம், விவ­சாயத் திணைக்­களம் மற்றும் மாகாண விவ­சாய பிரி­வுகள் என்­ப­வற்­றிற்­கான பத­வி­ய­ணி­யினை நாம் ஏற்­க­னவே அதி­க­ரித்­துள்ளோம். 

  13. சிறு­பற்று நில பெருந்­தோட்டம் 

  13.1. கடந்த வருட வரவு செலவுத் திட்ட முன்­மொ­ழி­வு­க­ளுக்­க­மைய உற்­பத்­தி­யினை அதி­க­ரிப்­ப­தற்­காக சிறு­பற்று நில தேயிலைச் செய்­கை­யா­ளர்­க­ளுக்கு நீரினை தேக்கி வைப்­ப­தற்­காக நிலத்­தினை தயார்­ப­டுத்தல், மண் பாது­காப்பு, சேதனப் பச­ளை­களின் பிர­யோகம் என்­ப­வற்­றிற்கு ஒத்­து­ழைப்பு வழங்கும் வகையில் ஏக்கர் ஒன்­றிற்கு 5000 ரூபா­வினை தொடர்ந்து உத­வி­யாக வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். இந்த பயிர்கள் அனைத்­திற்கும் 50 கிலோ கிராம் உரப்­ப­சளை ரூபா 1250 மானிய விலையில் தொடர்ந்து வழங்­கப்­படும். 

  சமையல் எண்ணெய், தேங்­கா­யெண்ணெய் மற்றும் பாம் எண்ணெய் என்­ப­வற்றின் மீது தற்­பொ­ழுது சுங்­கத்தில் விதிக்­கப்­படும் உயர்ந்த வரிகள் தெங்கு பெருந்­தோட்­டத்தின் நீண்ட கால நலனை கருத்திற் கொண்டு தொடர்ந்து பேணப்­படும். தேயிலை, இறப்பர், தெங்கு, கறுவா மற்றும் மிளகு என்­பன மூலப்­பொ­ரு­ளாக ஏற்­று­மதி செய்­யப்­படும் பொழுது விதிக்­கப்­படும் செஸ் வரி அத்­த­கைய பயிர்­களின் அபி­வி­ருத்தி, செய்­கை­யினை ஊக்­கு­வித்தல் என்­ப­வற்­றிற்­காக வரு­மா­னத்­தினை பயன்­ப­டுத்தும் வகையில் மேலும் உறு­தி­ய­ளிக்­கப்­பட்­டது. 

  13.2. தேயிலை, சிறு­பற்று நில செய்­கை­யா­ளர்­க­ளுக்கு மீள் நடுகை மானியம் ஏக்கர் ஒன்­றிற்கு ரூபா 875000 இலி­ருந்து ரூபா 1 மில்­லி­ய­னா­கவும் புதிய நடு­கைக்­கான உதவு தொகை ரூபா 625000 இலி­ருந்து ரூபா 750000 ஆக அடுத்த வரு­டத்­தி­லி­ருந்து அதி­க­ரிப்­ப­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். நவீன இயந்­தி­ரங்கள் மற்றும் பத­னிடல் உப­க­ர­ணங்­க­ளுடன் சிறிய தேயிலை தொழிற்­சா­லை­களை முழு­மை­யாக நவீன மயப்­ப­டுத்­து­வ­தற்கு நிதி உதவி வழங்­கப்­படும். 

  இறப்பர் வளர்ப்­ப­வர்­களை ஊக்­கு­விக்கும் வகையில் இறப்பர் இறக்­கு­மதி மீதான செஸ் வரி­யினை கிலோ கிராம் ஒன்­றிற்கு 10 ரூபா­வினால் அதி­க­ரிப்­ப­தற்கும் 2014 நவம்­பரில் இருந்து சிறி­ய­ள­வி­லான இறப்பர் செய்­கை­யா­ளர்­க­ளுக்கு கிலோ கிராம் ஒன்­றிற்­கான உத்­த­ர­வாத விலை ரூபா 300 ஆக செயற்­ப­டுத்­தப்­ப­டு­வ­தற்கும் நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். ஈர வல­யத்­தி­லுள்ள சிறிய இறப்பர் செய்­கை­யா­ளர்­க­ளுக்கு மழைக்­க­வச உப­க­ர­ணங்கள் வழங்­கப்­ப­டு­வ­துடன் இறப்பர் செய்­கைக்­காக வேறு இடங்­களில் காணிகள் வழங்­கப்­படும். இதற்­காக இறப்பர் திணைக்­க­ளத்­திற்­கான ஒதுக்­கீட்­டினை ரூபா 3500 மில்­லி­ய­னாக அதி­க­ரிப்­ப­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  13.3. தெங்கு செய்­கை­யா­ளர்­க­ளுக்­கான புதிய மற்றும் மீள் நடுகை மானியம் ஏக்­க­ருக்கு ரூபா 7000 இலி­ருந்து ரூபா 10000 ஆக அதி­க­ரிப்­ப­தற்கும் தெங்குக் காணி­களை புன­ர­மைப்­ப­தற்­கான மானி­ய­மாக ஏக்­க­ருக்கு ரூபா 15000 இலி­ருந்து ரூபா 20000 ஆக அதி­க­ரிப்­ப­தற்கும் நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். தெங்குக் காணி­களில் மண் மேம்­பாடு மற்றும் நீர் கிடைப்­ப­னவு என்­ப­வற்­றிற்­காக கப்­பு­றுக முத­லீட்டுக் கடனை ரூபா 3 மில்­லியன் வரை அதி­க­ரிப்­ப­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  இந் நட­வ­டிக்­கை­க­ளுக்­காக ரூபா 1000 மில்­லி­யனை ஒதுக்­கீடு செய்­வ­தற்கும் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். சிறிய ஏற்­று­மதி பயிர்­க­ளுக்­கான நடுகை உதவு தொகை­யினை 25 சத­வீ­தத்­தினால் அதி­க­ரிப்­ப­தற்கு முன்­மொ­ழி­வ­துடன் விவ­சாய ஏற்­று­மதி திணைக்­க­ளத்­திற்கு ரூபா 250 மில்­லியன் ஒதுக்­கீடு செய்­யப்­படும். பழங்கள் மற்றும் மரக்­க­றி­களின் நடு­கைக்­காக வழங்­கப்­பட்ட மானி­யத்­தினை 50 சத­வீ­தத்­தினால் அதி­க­ரிப்­ப­தற்கும் முன்­மொ­ழி­யப்­ப­டு­கின்­றது. 14. பாரி­ய­ள­வி­லான பெருந்­தோட்­டங்கள் 

  14.1. பாரி­ய­ள­வி­லான பெருந்­தோட்­டங்கள் 50 வருட குத்­தகை ஏற்­பாட்டின் பேரில் 1992 இல் தனியார் மயப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டன. எவ்­வா­றா­யினும் ஒரு சில பெருந்­தோட்டக் கம்­ப­னிகள் மாத்­தி­ரமே அவற்­றி­னது உற்­பத்தித் திறனை அதி­க­ரித்­தி­ருப்­ப­தற்­கான குறிப்­பி­டத்­தக்க அபி­வி­ருத்­தி­யினைக் காட்­டி­யுள்­ளன. எனவே, எனது கடந்த வருட வரவு செலவுத் திட்ட முன்­மொ­ழி­வு­க­ளுடன் உடன்­ப­டாத ஒவ்­வொரு பெருந்­தோட்டக் கம்­ப­னியும் பிர­தான பங்­கா­ள­ராக அர­சாங்கம் இருக்கும் வகையில் குத்­த­கை­யினை இரத்துச் செய்தல் உள்­ள­டங்­கலாக ஒவ்­வொரு கம்­ப­னியின் கீழுள்ள பெருந்­தோட்­டங்­களை அபி­வி­ருத்திச் செய்வது தொடர்பில் உரிய தீர்மானங்களை எடுப்பதற்காக 6 மாத அறிவித்தல் விடுக்கப்படும். 

  14.2. ஒவ்­வொரு கம்­ப­னிக்கும் 8 வருட முதிர்ச்சிக் காலத்தைக் கொண்ட 6 சத­வீத வட்­டி­யுடன் கடன் திட்­டங்­களை செயற்­ப­டுத்­து­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­வ­துடன் அவை சிறந்த செய­லாற்­று­கை­யு­டைய கம்­ப­னி­யாக இருக்க வேண்டுமென்பதுடன் மீள் நடுகை, பெருந்தோட்டத் தொழிலாளர்களின் சமூக அபிவிருத்தி போன்ற விடயங்களில் உடன்படுகின்ற அதேவேளை பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட தேயிலை ஏற்றுமதியின் அளவினையும் அதிகரித்தல் வேண்டும். இவ்வசதியானது அரசாங்கத்திற்கு வாடகை கொடுப்­ப­னவு நிலு­வை­யினை செலுத்­தாத கம்­ப­னி­க­ளுக்கு அவை அந்­நி­லு­வை­களை செலுத்தும் வரை வழங்­கப்­ப­ட­மாட்­டாது. 15. பெருந்­தோட்ட உயர் தொழில் திற­மைகள் மற்றும் ஆராய்ச்சி 

  15.1 சிறந்த விவ­சாய நடை­மு­றைகள் மற்றும் தொழில்­நுட்ப திறன்கள் தொடர்­பாக உயர்­தொழில் திறன்­மிக்க பெருந்­தோட்­டக்­கா­ரர்கள் மற்றும் சிறு தோட்­டக்­கா­ரர்­களின் புதிய சந்­த­தி­யி­னரை உரு­வாக்­கு­வ­தற்­காக பெருந்­தோட்ட கல்வி நிறு­வ­க­மொன்­றினை தாபிப்­ப­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். தேயிலை, இறப்பர் மற்றும் தெங்கு ஆராய்ச்சி நிறு­வ­கங்கள் மீதான அர­சாங்க முத­லீ­டுகள் இரட்­டிப்­பாக்­கப்­ப­டு­வ­துடன் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபி­வி­ருத்தி தொடர்­பான வரி­யினை மூன்று மடங்­காக குறைப்­பதன் மூலம் தனியார் துறை முழு­மை­யான நன்­மை­யினை பெற்­றுக்­கொள்ள முடியும். தல­வாக்­க­லை­யி­லுள்ள தேயிலை ஆராய்ச்சி நிறு­வ­கத்­தினை அபி­வி­ருத்தி செய்­வ­தற்கும் அக­ல­வத்­தை­யி­லுள்ள இறப்பர் ஆராய்ச்சி நிறு­வ­கத்­தினை சகல வச­தி­களும் கொண்ட ஆராய்ச்சி நிறு­வ­க­மாக மாற்­று­வ­தற்கும் ரூபா 3000 மில்­லி­யனை ஒதுக்­கீடு செய்­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  16. விவ­சாய ஓய்­வூ­தி­யமும் பயிர் காப்­பு­றுதி திட்­டமும் 

  16.1 2014 ஜன­வ­ரி­யி­லி­ருந்து 63 வய­திற்கு மேற்­பட்ட விவ­சா­யி­க­ளுக்கு மாதாந்த ஓய்­வூ­தி­ய­மாக ஆகக் குறைந்­தது ரூபா 1250 இனை வழங்­கு­வ­தற்­கான ஓய்­வூ­தியத் திட்­டத்­தினை நான் செயற்­ப­டுத்­தினேன். இந்த பங்­க­ளிப்பு ஓய்­வூ­திய நிதி­யினை வலுப்­ப­டுத்­து­வ­தற்­காக அர­சாங்­கத்­தி­லி­ருந்து ரூபா 1000 மில்­லி­யனை மூல­தன பங்­க­ளிப்­பாக நான் ஏற்­க­னவே வழங்­கி­யுள்ளேன். இந்­நி­தி­ய­மா­னது ஏற்­க­னவே அறி­மு­கப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்ள பயிர்க் காப்­பு­றுதி திட்­டத்தின் பயிர் அழி­வுக்­கான நட்ட ஈட்­டிற்கும் விரி­வாக்­கப்­படும். இந்த ஓய்­வூ­திய திட்டம் செயற்­ப­டா­தி­ருந்த காலப்­ப­கு­தியில் பங்­க­ளிப்புச் செய்­யா­த­வர்­களை தொடர்ந்தும் பங்­க­ளிப்புச் செய்­வ­தற்கு அனு­ம­திப்­ப­தற்­கான ஏற்­பா­டுகள் செய்­யப்­படும். எனவே விவ­சாய ஓய்­வூ­தியத் திட்­டத்­திற்கு அடுத்த மூன்று வரு­டங்­களின் போது ரூபா 5000 மில்­லி­யனை மூல­தன பங்­க­ளிப்­பாக வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  17 ஏற்­று­மதி கைத்­தொ­ழில்கள் 

  17.1 ஏற்­று­மதிப் பொருட்­களின் உற்­பத்­தி­யா­ளர்கள் 12 சத­வீத குறைந்த வரு­மான வரி­யினை பெற்­றுள்­ள­துடன் உயர்­தர இயந்­தி­ரங்­க­ளுக்­கான அதிக தேய்வு பெறு­மான ஏற்­பா­டு­க­ளையும் சுங்க முறி மற்றும் சுதந்­திர துறை­முக வச­தி­க­ளையும் கொண்­டி­ருக்­கின்­றனர். அத்­த­கைய ஏற்­று­ம­தி­க­ளுக்கு மேலும் வச­தி­ய­ளிக்கும் வகையில் வங்கித் தொழில், தொற்று நோய் தடுப்பு, தர நிர்­ணயம் மற்றும் ஏனைய சேவை­களை வழங்­கு­கின்ற நிலை­ய­மொன்று சுங்கத் திணைக்­க­ளத்தில் தாபிக்­கப்­படும் ஏற்­று­மதி கைத்­தொ­ழி­லினை நவீன மயப்­ப­டுத்­து­வ­தனை ஊக்­கு­விக்கும் வகையில் துரி­தப்­ப­டுத்­தப்­பட்ட தேய்வுப் பெறு­மான ஏற்­பாடு 1 மில்­லியன் அமெ­ரிக்க டொலர்­க­ளுக்கு மேற்­பட்ட முத­லீட்­டினைக் கொண்ட நிறு­வ­னங்­க­ளுக்கு வழங்­கப்­பட்ட பங்­கி­லா­பங்கள் மீதான வரு­மான வரி­யி­லி­ருந்து விலக்­க­ளிப்பு என்­ப­வற்­றினை வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  17.2 அத்­த­கைய கைத்­தொ­ழில்­களின் ஆராய்ச்சி புத்­தாக்கம் மற்றும் வியா­பாரக் குறி­யீட்டு ஊக்­கு­விப்பு மீதான செல­வினங்­க­ளுக்கு மூன்று மடங்கு கழிவு வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். உயர் பெறு­ம­தி­மிக்க உற்­பத்­தி­க­ளான தேயிலை, இறப்பர், தெங்கு, கறுவா மற்றும் வாச­னைத்­தி­ர­வியம் என்­ப­ன­வற்றின் ஏற்­று­மதி இப்­ப­யிர்­களின் செய்­கை­யினை அதி­க­ரிக்கும் வகையில் ஊக்­கு­விக்­கப்­ப­டு­வ­துடன் ஆரம்ப நுகர்வுப் பொருள் ஏற்­று­ம­திகள் மீதான உயர்­மட்ட செஸ் வரியும் பேணப்­படும். இலங்­கையின் பொருள் என்ற அடை­யா­ளத்­துடன் உலக சந்­தையில் உயர் பெறு­மதி கொண்ட தேயி­லை­யினை ஊக்­கு­விப்­ப­தற்­காக உள்­நாட்டு தேயிலை உற்­பத்­தி­யா­ளர்­க­ளுடன் தேயிலை சபை­யினால் சேக­ரிக்­கப்­பட்ட விசேட செஸ் வரியில் 50 சத­வீ­தத்­தினை பகிர்ந்து கொள்­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன்.

   ஜப்பான், இந்­தியா மற்றும் சீனா ஆகிய நாடு­க­ளுக்­கான சந்தை வாய்ப்­புக்கள் இரு­த­ரப்பு சுதந்­திர வர்த்­தக உடன்­ப­டிக்­கை­க­ளினூ­டாக இந்த நுகர்வுப் பொருட்­க­ளுக்கும் விரி­வாக்­கப்­பட்­டது. இந்த வகையில் சீனா­வு­ட­னான சுதந்­திர வர்த்­தக உடன்­ப­டிக்கை 2015 இன் அரை­யாண்­டி­லி­ருந்து செயற்­ப­டுத்­தப்­ப­டு­மென எதிர்­பார்க்­கப்­ப­டு­வ­துடன் நாட்டின் ஏற்­று­ம­தியில் பாரிய வளர்ச்­சி­யினை ஏற்­ப­டுத்தும். ஏற்­று­ம­திக்கு தேவை­யான பொதி­யிடல் பொருட்கள் மீதான இறக்­கு­மதி தீர்­வை­யினை அத்தகைய பொருட்கள் உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படுவதனை எவ்வகையிலும் பாதிக்காத வகையில் குறைப்பதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன். 

  18. மீன்பிடிக்கைத்தொழில் 

  18.1 கடந்த 5 வருடங்களுக்குள் மீன்பிடி இரட்டிப்பாக அதிகரித்துள்ளதுடன் 500,000 மெற்றிக் தொன்னினை விஞ்சியதாக காணப்படுகின்றது. கருவாடு உற்பத்தி அதிகரித்ததுடன் நெத்தலி, மாசி, தகரத்திலடைத்த மீன் மற்றும் மீன் உணவு என்பன அதிகரித்த அதேவேளை குறித்த உற்பத்திகள் தொடர்பான இறக்குமதிகளும் 70,000மெற்றிக் தொன்னாக குறை வடைந்தன. தெரிவு செய்யப்பட்ட மீன்­பிடி துறை­மு­கங்­களில் கரு­வாடு பத­னிடல் நிலை­யங்­களை உரு­வாக்­கு­வ­துடன் அனைத்து மீன­வர்­க­ளி­னதும் சிறு அள­வி­லான மீன­வர்­களின் மீன் உற்­பத்­தி­யினை உத்­த­ர­வாத விலை­யொன்றில் கொள்­வ­னவு செய்­வ­தனை செயற்­ப­டுத்­து­வ­தற்கும் நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  உள்­நாட்டு மீன்­பிடி உற்­பத்­தி­யா­னது மொத்த மீன் உற்­பத்­தியில் 20 சத­வீ­த­மாக காணப்­பட்­டது. சிறிய மற்றும் நடுத்­தர தொழில் முயற்­சி­யா­ளர்­க­ளுக்­கி­டையில் நீரியல் வள உற்­பத்­திகள் நியா­ய­மா­ன­ளவு கவ­னத்­திற்­கொள்­ளப்­பட்­டது. எனவே அத்­த­கைய தொழில்­மு­யற்­சி­யா­ளர்கள் தமது மீன் பண்­ணை­களை அபி­வி­ருத்தி செய்­வ­தற்கு கடன் திட்­டங்­களை நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 1000 உள்­நாட்டு மீன் பண்ணை கிரா­மங்­களை அபி­வி­ருத்தி செய்­வ­தற்கு ரூபா 200 மில்­லி­ய­னையும் வளர்ப்பு மீன் ஏற்­று­ம­தி­யினை விரி­வாக்­கு­வ­தற்கு ரூபா 50 மில்­லி­ய­னையும் ஒதுக்­கீடு செய்­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். உட­வ­ளவை, தம்­புள்ளை, இங்­கி­னி­யா­கலை மற்றும் பொல­ன­றுவை போன்ற இடங்­களில் காணப்­படும் தேசிய நீரியல் வளங்கள் அதி­கார சபையின் மீன் வளர்ப்பு நிலை­யங்கள் சிறிய நடுத்­தர தொழில்­மு­யற்­சி­யா­ளர்­க­ளுக்கு உதவும் வகையில் மேலும் விரி­வாக்­கப்­படும். 

  18.2 குளி­ரூட்­டப்­பட்ட அறை­களை புன­ர­மைத்தல் நியா­ய­மான விலை­களில் வழங்­க­லினை மேம்­ப­டுத்­து­வ­தற்­காக சந்­தைப்­ப­டுத்தல் நிலை­யங்­களை உரு­வாக்­குதல் என்­ப­வற்­றிற்­காக ரூபா 1500 மில்­லி­யனை ஒதுக்­கீடு செய்­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். சந்­தைப்­ப­டுத்தல் வச­தி­களை விரி­வாக்­கு­வ­தற்­கான உப­க­ர­ணங்கள் மீதான இறக்­கு­மதி தீர்­வைகள் குறைக்­கப்­படும். 

  19. மீனவ சமூ­கத்தின் சமூக பொரு­ளா­தார மேம்­பாடு 

  19.1 மீனவ சமூ­கத்தின் வாழ்க்கைத் தரத்­தினை மேம்­ப­டுத்­து­வ­தற்கு தேவை­யான விசேட நிகழ்ச்­சித்­திட்­டங்கள் குறிப்­பாக பெண்கள் மற்றும் சிறு­வர்­க­ளுக்­கான வாழ்க்­கைத்­தர மேம்­பாடு என்­பன அவ­சி­ய­மாகும். எனவே முன் பள்­ளிக்­கூ­டங்கள் ஆரம்ப பாட­சா­லை­க­ளுக்கு செல்­லு­கின்ற சிறு­வர்கள், பெண்கள் மற்றும் வயோ­தி­பர்­க­ளுக்­கான வாழ்­வா­தார வாய்ப்­புக்கள், இளை­ஞர்­க­ளுக்­கான திறன் விருத்தி மற்றும் மீனவ சமூ­கத்தின் வீட­மைப்பு தேவைப்­பா­டு­க­ளினை மேம்­ப­டுத்தல் என்­ப­வற்­றிற்­கான 3 வருட விசேட திட்­ட­மொன்­றினை செயற்­ப­டுத்­து­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். மாகாண சபை­க­ளுடன் இணைந்து செய­லாற்­று­வ­தற்­காக 2015 இலி­ருந்து ஒவ்­வொரு வரு­டமும் கடற்­றொழில் அமைச்­சுக்­காக ரூபா 750 மில்­லி­யனை ஒதுக்­கீடு செய்­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  20. கால்­நடை மற்றும் கோழி வளர்ப்பு கைத்­தொ­ழில்கள் 

  20.1 உள்­நாட்டு பால் உற்­பத்தி, உள்­நாட்டு நுகர்வு தேவை­களில் 40 சத­வீ­த­மாக அதி­க­ரித்­துள்­ளது. அர­சாங்­கத்­துறை மற்றும் தனியார் துறை பாற்­பண்­ணைகள் அதே­போன்று சிறிய நடுத்­தர தொழில்­மு­யற்­சிகள் இத்­து­றையில் அவற்­றி­னது முத­லீட்­டினை கணி­ச­மா­ன­ளவு அதி­க­ரித்­துள்­ளன. சில உள்­நாட்டு நிறு­வ­னங்கள் திரவ பால் உற்­பத்­தி­யி­னையும் ஏனைய பாற்­பொருள் உற்­பத்­தி­க­ளையும் அதி­க­ரித்­துள்­ளன. மில்கோ நிறு­வ­னத்தின் உற்­பத்தி ஆற்­ற­லினை இரட்­டிப்­பாக விரி­வாக்­கு­வ­தற்கும் சிறிய மற்றும் நடுத்­தர பாற்­பண்­ணைகள் அதே­போன்று அர­சாங்க பண்­ணை­களை ஊக்­கு­விப்­ப­தற்கு உயர்­தர கற­வைப்­ப­சுக்கள் 20,000 இனை இறக்­கு­மதி செய்­வ­தற்கு நிதி ஒதுக்­கீடு செய்­யப்­பட்­டுள்­ளது. 

  20.2 பாற்­பண்­ணைகள் சேக­ரிப்பு நிலை­யங்கள் மற்றும் உப­க­ர­ணங்­களை அதி­க­ரித்தல், விலங்­கு­ணவு உற்­பத்­தி­யினை அதி­க­ரித்தல் என்­ப­வற்­றிற்கு சிறிய நடுத்­தர தொழில்­மு­யற்­சி­க­ளுக்கு ஒத்­து­ழைப்பு வழங்கும் வகையில் குறைந்த வட்டி விகி­தத்தில் விசேட கடன் திட்­ட­மொன்று செயற்­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்­ளது. இறக்­கு­மதி செய்­யப்­பட்ட பால்­மா­விற்­கான செஸ் வரி கிலோ ரூபா 150 ஆகவும் பட்டர், யோகட் மற்றும் பால் பொருள் உற்­பத்­தி­களின் இறக்­கு­மதி மீதான அதிக்­கூ­டிய செஸ் வரி இக்­கைத்­தொ­ழி­லுக்கு ஒத்­து­ழைப்பு வழங்கும் வகையில் தொடர்ந்தும் பேணப்­பட்­டது. 

  உள்­நாட்டு உற்­பத்­தி­களை பிர­சித்­தப்­ப­டுத்தும் வகையில் உள்­நாட்டில் தயா­ரிக்­கப்­பட்ட பால்மா கிலோ 100 ரூபா­வி­னாலும் யோகட் ஒன்று 3 ரூபா­வி­னாலும் குறைப்­ப­தற்கு உள்ளூர் பாலுற்­பத்­தி­யினை அதி­க­ரிப்­ப­தற்கு லீற்றர் ரூபா 60 ஆக திர­வப்­பா­லுக்­கான உத்­த­ர­வாத விலை­யினை அதி­க­ரிப்­ப­தற்கும் நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். மாகாண மட்­டத்தில் கால்­நடைப் பண்­ணை­களை ஊக்­கு­விப்­ப­தற்கு தர­மான விலங்­கு­ணவு உற்­பத்­தி­யினை அதி­க­ரிப்­ப­தற்கும் சிறிய பண்­ணை­யா­ளர்­க­ளுக்கும் உத­வி­ய­ளிப்­ப­தற்கு மாகாண சபைகளுக்கான ஒதுக்கீட்டினை அதிகரிப்பதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன். 

  20.3 வெளிக்­கள அலு­வ­ல­கர்கள் அதே­போன்று சிறிய மற்றும் நடுத்­தர பாற்­பண்­ணை­யா­ளர்­க­ளுக்­கான பயிற்சி நிகழ்ச்­சித்­திட்­டங்­களை அதி­க­ரிப்­ப­தற்­காக மஹா­பெ­ரித்­தென்ன, தல்­பொக்­குணை, கேகுந்­துர, கரந்­த­கொல்ல, சிப்­பிக்­குளம், வவு­னியா, வன்­னி­கம, கொட்­ட­தெ­னி­யாவ, உடு­கொட, உப்­பு­வெளி மற்றும் வீர­வில ஆகிய இடங்­களில் காணப்­படும் பயிற்சி நிலை­யங்­களின் கொள்­ள­ள­வினை விரி­வாக்­கு­வ­தற்கும் ரூபா 700 மில்­லியன் ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன்.

  20.4 சில வரு­டங்­க­ளுக்கு முன்னர் காணப்­பட்ட உற்­பத்திப் பற்­றாக்­கு­றை­யினை நீக்கும் வகையில் கோழி இறைச்சி உற்­பத்தி 155,000 மெற்றிக் தொன்­னாக அதி­க­ரித்­தது. கடந்த 5 வரு­டங்­களை விட ஆளுக்­கு­ரிய நுகர்வு ஏறக்­கு­றைய இரட்­டிப்­பாக 7.5 கிலோ கிராம்­க­ளாக காணப்­பட்­டது. இத்­தொ­ழிற்­து­றை­யா­னது ஏற்­று­மதி சந்­தை­யிலும் கால் பதித்­துள்­ளது. சிறிய கோழிப் பண்­ணை­யா­ளர்­க­ளுக்கு உதவும் வகையில் சோள உற்­பத்­தி­யினை கிலோ ஒன்­றுக்கு ரூபா 40இற்கு வழங்­கு­வ­தனை அறி­முகம் செய்­வ­துடன் கோழி இறைச்சி மற்றும் முட்­டை­களின் ஏற்­று­ம­திக்­காக ஊக்­கு­விப்பு உதவு தொகை­களை வழங்­கு­வ­தற்கும் நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். கோழி வளர்ப்பு தொடர்­பான விலங்கு வைத்­திய சேவை­களை நவீன வச­தி­க­ளு­டனும் உப­க­ர­ணங்­க­ளு­டனும் உறு­திப்­ப­டுத்­து­வ­தற்­காக ரூபா 200 மில்­லி­யனை ஒதுக்­கீடு செய்­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். விரி­வாக்கற் பணி­களை மேற்­கொள்­வ­தற்­காக 2015இல் விலங்கு வளர்ப்புத் துறையில் 500 தொழில்­நுட்ப உத­வி­யா­ளர்­களை சேர்த்­துக்­கொள்­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  21 சுகா­தார சேவைகள் 

  21.1 சிறு­நீ­ரக நோயினால் பாதிக்­கப்­பட்­ட­வர்­களின் எண்­ணிக்கை சில மாவட்­டங்­களில் அதி­க­ரித்­துள்­ளது. சுகா­தார அமைச்­சரின் தலை­மையில் ஒருங்­கி­ணைந்த நிகழ்ச்சித் திட்­ட­மொன்று செயற்­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்­ளது. மருத்­து­வர்கள், மருந்துப் பொருட்கள் மற்றும் உப­க­ர­ணங்­க­ளுடன் சிறு­நீ­ரக சுகா­தார பரா­ம­ரிப்பு சேவை­யினை வழங்­கு­வ­தற்­கான வச­திகள் துரி­தப்­ப­டுத்­தப்­பட்ட அடிப்­ப­டையில் விரி­வாக்­கப்­பட்­டன. சிறு­நீ­ரக நோய்­க­ளுக்­கெ­தி­ராக தடுப்பு நட­வ­டிக்­கைகள் வட­மத்­திய மாகா­ணத்­தி­லுள்ள கிரா­மங்­க­ளுக்கு நீர் சுத்­தி­க­ரிப்பு பொறித்­தொ­கு­தி­களை வழங்­கி­யதன் மூலம் மேற்­கொள்­ளப்­பட்­ட­துடன் சுதேச மருத்­துவ சிகிச்சை வச­தி­களும் அதி­க­ரிக்­கப்­பட்­டுள்­ளன. 

  சிறு­நீ­ரக நோயினால் கடு­மை­யாக பாதிக்­கப்­பட்­ட­வர்­க­ளுக்­கான மாதாந்த கொடுப்­ப­ன­வாக 3,000 ரூபா­வினை வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். அதி­க­ள­வி­லான சிறு­நீ­ரக நோயா­ளர்­களை பரா­ம­ரிக்கும் வகையில் மாளி­கா­வத்­தை­யி­லுள்ள சிறு­நீ­ரக வைத்­தி­ய­சா­லையின் வச­தி­களை விரி­வாக்­கு­வ­தற்கும் அனு­ரா­த­புரம் மற்றும் அம்­பாந்­தோட்டை வைத்­தி­ய­சா­லை­களில் சிறு­நீ­ரக நோயா­ளர்­க­ளுக்­கான வச­தி­களை வழங்­கு­வ­தற்கும் ரூபா 750 மில்­லி­யனை நான் ஒதுக்­கீடு செய்­துள்ளேன் 

  21.2 மஹ­ர­கம புற்­றுநோய் வைத்­தி­ய­சாலை அதிக எண்­ணிக்­கை­யி­லான உள்­ளக மற்றும் வெளி நோயா­ளர்­களை பரா­ம­ரிக்கும் வகையில் அபி­வி­ருத்தி செய்­யப்­பட்­டுள்­ளது. யாழ்ப்­பாணம், கண்டி, பதுளை, அநு­ரா­த­புரம் மற்றும் காலி வைத்­தி­ய­சா­லை­களில் கதி­ரி­யக்க அயடீன் சிகிச்சைப் பிரி­வுகள் விரி­வாக்­கப்­ப­ட­வுள்­ளன. பெண்­க­ளுக்­கான புற்­றுநோய் தடுப்பு நிகழ்ச்சித் திட்­டத்­திற்­காக ரூபா 700 மில்­லி­யனை ஒதுக்­கீடு செய்ய முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  கடந்த வருட வரவு செலவுத் திட்ட முன்­மொ­ழி­விற்கு அமை­வாக பாரி­ச­வாதம் தொடர்­பான மருத்­துவ பரா­ம­ரிப்­பினை முகாமை செய்­வ­தற்கு தேசிய பாரி­ச­வாத நிலை­ய­மொன்­றினை உரு­வாக்­கு­வ­தற்­கான பணிகள் மேற்­கொள்­ளப்­பட்டு வரு­கின்­றன. நவீன மருத்­துவ வச­தி­க­ளுடன் அநு­ரா­த­புரம், இரத்­தி­ன­புரி, பதுளை, அம்­பாறை, மாத்­தறை மற்றும் குரு­நாகல் வைத்­தி­ய­சா­லை­களில் விசேட பாரி­ச­வாத நிலை­யங்­களை உரு­வாக்­கு­வ­தற்கு ரூபா 300 மில்­லி­யனை ஒதுக்­கீடு செய்­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன்.

  21.3 தாய் பரா­ம­ரிப்­பிற்கு விசேட கவனம் செலுத்த வேண்­டு­மென்ற வகையில் தாய் பரா­ம­ரிப்­புக்­கான சிறந்த மையங்­க­ளாக கறாப்­பிட்­டிய, கொழும்பு, கண்டி, அநு­ரா­த­புரம் தாய் பரா­ம­ரிப்பு வைத்­தி­ய­சா­லை­களை உரு­வாக்­கு­வ­தற்கும் தாய், சேய் பரா­ம­ரிப்பு விசேட நிலை­யங்­க­ளாக பதுளை மற்றும் பெலி­யத்தை வைத்­தி­ய­சா­லை­களை அபி­வி­ருத்தி செய்­வ­தற்­கு­மாக ரூபா 1,500 மில்­லி­யனை ஒதுக்­கீடு செய்­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  அடுத்த 10 வரு­டங்­க­ளுக்கு எமது நாட்டின் சிறுவர் பரா­ம­ரிப்பு தேவை­யினை நிறை­வேற்­று­வ­தற்கும் சிறுவர் பரா­ம­ரிப்பு தொடர்­பான மருத்­துவ ஆராய்ச்­சி­களை மேற்­கொள்­வ­தற்­கு­மான வச­தி­களைக் கொண்ட சிறந்த நிலை­யங்­க­ளாக இரண்டு தேசிய சிறுவர் வைத்­தி­ய­சா­லை­க­ளையும் நவீ­னப்­ப­டுத்­து­வ­தற்­கான நட­வ­டிக்­கைகள் எடுக்­கப்­பட்­டுள்­ளன. கொழும்பு தேசிய வைத்­தி­ய­சா­லையின் வெளி நோயாளர் சிகிச்சைப் பிரிவு மற்றும் ஏனைய துணை வச­தி­க­ளையும் விரி­வு­ப­டுத்தும் வகையில் வெளி நோயாளர் பரா­ம­ரிப்பு ஆற்றல் 2017இல் நிறைவு செய்­யப்­படும். 

  21.4 நட­மாடும் மருத்­துவ சிகிச்­சை­களின் மூலம் அனைத்து பிர­சை­க­ளி­னதும் துரி­தப்­ப­டுத்­தப்­பட்ட மருத்­துவ பரி­சோ­த­னை­களை செயற்­ப­டுத்­து­வ­தற்கும் நோய் தடுப்பு பரா­ம­ரிப்­பினை உறு­திப்­ப­டுத்­து­வ­தற்­கான பரி­சோ­தனை தொடர்­பான வச­தி­களை விரி­வாக்­கு­வ­தற்கும் ரூபா 500 மில்­லி­யனை ஒதுக்­கீடு செய்­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். அத்­த­கைய சிகிச்­சை­களை ஒவ்­வொரு கிராம சேவை­யாளர் பிரி­வு­க­ளிலும் ஏற்­பாடு செய்­வ­தற்­காக அனைத்து விகா­ரை­க­ளி­னதும் ஒத்­து­ழைப்­பினை நான் எதிர்­பார்க்­கின்றேன். திடீ­ரென நோய்­வாய்ப்­பட்­ட­வர்­களை வைத்­தி­ய­சா­லை­க­ளுக்கு பாது­காப்­பாக எடுத்துச் செல்­வ­தற்­காக அவ­சர பரா­ம­ரிப்பு சேவை­களை வழங்­கு­வ­தற்கு தேசிய காப்­பு­றுதி நம்­பிக்கை நிதி­யத்தின் மூலம் பிர­தான வைத்­தி­ய­சா­லை­களில் நட­மாடும் அம்­பி­யூலன்ஸ் சேவை­யினை ஆரம்­பிப்­ப­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  22. சுதேச மருத்­து­வத்­துறை 

  22.1 ஆயுர்­வேத வைத்­தி­ய­சா­லை­களை புன­ர­மைத்தல் மற்றும் சுதேச மருத்­துவ ஆராய்ச்­சி­யினை முன்­னேற்­று­வ­தற்­காக ரூபா 500 மில்­லி­யனை ஒதுக்­கீடு செய்­வ­தற்கு முன்­மொ­ழி­கின்றேன். அர­சாங்க ஆயுர்­வேத வைத்­தி­ய­சா­லை­களில் பணி­யாற்­று­கின்ற சுதேச மருத்­து­வர்­க­ளுக்கு மாதாந்த கொடுப்­ப­ன­வாக 5,000 ரூபா­வினை வழங்­கு­வ­தற்கு முன்­மொ­ழி­கின்றேன். சுதேச மருத்­துவ தொழில் புரி­நர்கள் தமது மருந்­த­கங்­களை மேம்­ப­டுத்­து­வ­தற்கும் சுதேச மருத்­துவத் துறை­யினை விருத்தி செய்­வ­தற்­கு­மாக 6 சத­வீத வட்­டியில் 500,000 ரூபா வரை கடன் திட்­ட­மொன்­றினை செயற்­ப­டுத்­து­வ­தற்கும் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  23. முன்­பள்ளி சிறுவர் அபி­வி­ருத்தி 

  23.1 சிறுவர் அபி­வி­ருத்தி, முன்­பள்ளி சிறுவர் அபி­வி­ருத்தி என்­ப­வற்­றிற்கு விசேட முக்­கி­யத்­துவம் வழங்­கப்­பட வேண்­டி­யுள்­ளது. சிறுவர் அபி­வி­ருத்தி உப­க­ர­ணங்கள் மற்றும் முன்­பள்ளி பாட­சா­லை­க­ளுக்­கான பொருட்­க­ளுடன் அனைத்து முன்­பள்­ளி­க­ளுக்கும் ஒத்­து­ழைப்பு வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். அத்­த­கைய பாட­சா­லை­களில் பணி­யாற்றும் ஆசி­ரி­யர்­க­ளுக்­கான ஏதேனும் அவ­சர செல­வி­னங்­க­ளுக்­காக ரூபா 10,000 கடன் வச­தி­யுடன் மாதாந்த கொடுப்­ப­ன­வாக 2,500 ரூபா­வினை வழங்­கு­வ­தற்கும் நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  சிறுவர் அபி­வி­ருத்தி மற்றும் முன் பள்­ளிக்­கூட கல்வி தொடர்­பான பயிற்சி வச­தி­களும் அவர்­க­ளுக்கு வழங்­கப்­படும். ஆரம்ப பாடசாலை வசதிகள் காணப்படாத பிரதேசங்களிலுள்ள ஒவ்வொரு ஆரம்ப பாடசாலையிலும் முன்பள்ளிக்கூடங்களை நிறுவுவதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன். இந்நடவடிக்கைகளுக்காக ரூபா 300 மில்லியனை ஒதுக்கீடு செய்வதற்கும் நான் முன்மொழிகின்றேன். 

  24. கல்வி 

  24.1 சிறுவர் நட்பு பாட­சாலை முறைமை, மஹிந்­தோ­தய ஆய்­வு­கூ­டங்­க­ளினை நிறு­வுதல், ஆசி­ரியர் பயிற்சி, பாட­சாலைப் புத்­த­கங்­களின் தர மேம்­பாடு, கற்­பித்தல் சாத­னங்கள் மற்றும் உயர்­தர வகுப்­பு­க­ளுக்­கான தொழில்­நுட்ப பாடங்­களை அறி­முகம் செய்தல் என்­ப­வற்­றுக்கு நடுத்­தரக் காலத்தில் அர­சாங்க முத­லீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்­டத்தில் முக்­கி­யத்­துவம் வழங்­கப்­பட்­டுள்­ளது. 1,000 மஹிந்­தோ­தய ஆய்­வு­கூ­டங்­க­ளுடன் 3 வரு­டங்­க­ளுக்குள் அனைத்து பிர­தேச செய­லக பிரி­வு­க­ளிலும் முழு­மை­யாக அபி­வி­ருத்தி செய்­யப்­பட்ட பாட­சா­லை­களை உரு­வாக்­கு­வ­தற்கு ரூபா 15,000 மில்லியனை ஒதுக்கீடு செய்ய முன்மொழிகின்றேன். கிரா­மியப் பாட­சா­லை­களில் துப்­பு­ர­வேற்­பாடு மற்றும் ஏனைய வச­தி­களை தர­மு­யர்த்­து­கின்ற முன்­னெ­டுப்­பு­க­ளுக்­காக ரூபா 1700 மில்­லியன் ஒதுக்­கீடு செய்­யப்­படும். 

  ஐந்தாம் ஆண்டு புல­மைப்­ப­ரி­சில்­களின் வரு­டாந்த எண்­ணிக்­கை­யினை 25,௦௦௦ ஆக அதி­க­ரிப்­ப­தற்கும் புல­மைப்­ப­ரிசில் பரீட்­சையில் சித்­தி­ய­டைந்­த­வர்­க­ளுக்­கான கொடுப்­ப­ன­வினை ரூபா 5௦௦ இலி­ருந்து ரூபா 1,5௦௦ ஆக அதி­க­ரிப்­ப­தற்கும் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  24.2 அனைத்து பாடங்­க­ளுடன் மஹ­ர­கம ஆசி­ரியர் பயிற்சி கல்­லூ­ரி­யினை அபி­வி­ருத்தி செய்­வ­தற்கும் ஆசி­ரியர் பயிற்­சிக்­கான உப­க­ர­ணங்­களை கொண்ட நாடு முழு­வ­தி­லு­முள்ள ஏனைய அனைத்து ஆசி­ரியர் பயிற்சிக் கல்­லூ­ரி­களும் தர­மு­யர்த்­தப்­ப­டு­வ­தற்கும் மேலும் ரூபா 15௦ மில்­லியன் ஒதுக்­கீடு செய்­யப்­படும். ஆசி­ரி­யர்­களின் பயிற்சி துறை­யினை விரி­வாக்­கு­வ­தற்கு முகா­மைத்­துவ தொழில் முயற்சி அபி­வி­ருத்தி பீடத்­தி­னையும் அதே­போன்று மீபேயில் அமைந்­துள்ள பயிற்சிக் கல்­லூ­ரியில் தொழில்­நுட்ப பீடத்­தி­னையும் உரு­வாக்­கு­வ­தற்கு ரூபா ௩௦௦ மில்­லியன் ஒதுக்­கீடு செய்­யப்­படும். 

  24.3 ஆசி­ரியர் சேவைக்­கான புதிய சேவைப் பிர­மாணக் குறிப்பு ஏற்­க­னவே அங்­கீ­க­ரிக்­கப்­பட்­டுள்­ள­துடன் பத­வி­யு­யர்­வுகள், சம்­பள அதி­க­ரிப்­புகள் மற்றும் சேவை தொடர்­பான ஏறக்­கு­றைய 2௦,௦௦௦ நிர்­வாகப் பிரச்­சி­னை­களை வினைத்­தி­றன்­மிக்க வகையில் முகாமை செய்­வ­தற்கும் எதிர்­பார்க்­கப்­பட்­டுள்­ளது. இந்த சேவைப் பிர­மாணக் குறிப்­பினை செயற்­ப­டுத்­து­கின்ற போது பத­வி­யு­யர்­வு­க­ளுக்­காக செலுத்த வேண்­டிய நிலுவைக் கொடுப்­ப­ன­வு­களை தீர்ப்­ப­தற்­கான நிதி ஏற்­பா­டு­களும் மேற்­கொள்­ளப்­பட்­டுள்­ளன. கிரா­மியப் பாட­சா­லை­க­ளுக்கு ஆங்­கிலம், விஞ்­ஞானம், கணிதம், தகவல் தொழில்­நுட்பம், நுண்­கலை கற்­கைகள் மற்றும் விளை­யாட்டு போன்ற பாடங்­க­ளுக்­காக அடுத்த வரு­டத்­தி­லி­ருந்து 5௦,௦௦௦ ஆசி­ரியர் உத­வி­யா­ளர்­களை ஆட்­சேர்ப்பு செய்­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். அவர்கள் கல்விச் சேவைக்கு உள்­வாங்­கப்­ப­டு­வ­தற்கு முன்­ன­ரான ௫ வரு­டங்­க­ளுக்குள் கல்வித் துறையில் பட்டப் படிப்­பினை நிறைவு செய்­வ­தற்கு வேண்­டப்­ப­டு­வ­துடன் அதே பாட­சா­லையில் மேலும் ௫ வரு­டங்­க­ளுக்கு சேவை­யாற்­றுதல் வேண்டும். அவர்­க­ளுக்கு 2,5௦௦ ரூபா மாதாந்த பயிற்சிக் கொடுப்­ப­ன­வாக வழங்­கப்­படும். 

  25. பிரி­வெனா கல்வி 

  25.1 ௨௦­௧௬ ஆண்­ட­ளவில் பிரி­வெனா கல்­விக்­கான மாணவர் தொகை­யினை ௨௫ சத­வீ­தத்­தினால் அதி­க­ரிக்கும் வகையில் பிரி­வெனா கல்வி விருத்தி செய்­யப்­படும். பிரி­வெனா கல்­விக்­கான வச­தி­களை தர­மு­யர்த்­து­வ­தற்கு வகுப்­ப­றைகள், நூல­கங்கள், கணினிக் கூடங்கள், தள­பாடம் மற்றும் உப­க­ரணம் என்­ப­வற்­றிற்­காக ஒவ்­வொரு பிரி­வெ­னாக்கும் ௫௦௦,௦௦௦ ரூபா­வினை தொடர்ந்து வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். பிரி­வெனா ஆசி­ரி­யர்­க­ளுக்கு இடர் கடன்கள், ஆதனக் கடன்கள், அக்­ர­ஹார காப்­பு­றுதி நன்­மைகள், புகை­யி­ரத ஆணைச்­சீட்­டுக்கள் போன்ற அனைத்து வச­தி­களும் வழங்­கப்­ப­டு­வ­துடன் பிக்­குகள் மற்றும் ஏனைய மாண­வர்­க­ளுக்­கான கொடுப்­ப­ன­வினை 15 சத­வீ­தத்­தினால் அதி­க­ரிப்­ப­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  ௨௬. திறன் கல்வி ௨௬.௧ எமது இளை­ஞர்­க­ளுக்­கான துரி­தப்­ப­டுத்­தப்­பட்ட திறன் அபி­வி­ருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்­டத்தின் நோக்­க­மான வரு­டத்­திற்கு 1௦௦,௦௦௦ டிப்­ளோமா பட்­ட­தா­ரி­க­ளையும் சான்­றிதழ் பெறு­நர்­க­ளையும் உரு­வாக்­கு­வ­தாகும். இந்­நோக்­கத்­திற்­காக, டிப்­ளோமா சான்­றிதழ் வழங்கும் தொழில்­நுட்ப கல்­லூ­ரிகள், அர­சாங்க தொழில்­நுட்பப் பயிற்சி நிறு­வ­கங்கள் மற்றும் தனியார் பயிற்சி நிறு­வ­கங்கள், வேலைத் தளங்­க­ளுடன் இணைந்த நிகழ்ச்சித் திட்­டங்­களின் மூலம் பெரும் எண்­ணிக்­கை­யி­லான மாணவர் அனு­ம­தி­யினை மேற்­கொள்ளும் வகையில் விரி­வு­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்­ளன. ௨௬.௨ தொழில் பயிற்சிக் கல்­விக்கு ஊக்­க­ம­ளிக்கும் வகையில் க.பொ.த. சாதா­ரண தர மற்றும் உயர் தர பரீட்­சை­களில் சித்­தி­ய­டைந்து மேல­திக கற்­கைக்­காக பல்­க­லைக்­க­ழ­கங்­க­ளுக்கு அல்­லது ஏனைய உயர் கல்வி நிறு­வ­கங்­க­ளுக்கு செல்ல முடி­யா­தி­ருக்கும் குறைந்த வரு­மானம் பெறும் குடும்­பங்­களைச் சேர்ந்த வரு­ட­மொன்­றிற்கு 5௦,௦௦௦ மாண­வர்­க­ளுக்கு புதிய மாணவர் புலமைப் பரிசில் ஒன்­றினை செயற்­ப­டுத்­து­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன்.

   ஒவ்­வொரு மாண­வ­ருக்கும் மாதாந்த கொடுப்­ப­ன­வாக ௩,௦௦௦ ரூபா வழங்­கப்­படும். இப்­பு­லமைப் பரிசில் மூன்றாம் நிலைக் கல்வி மற்றும் வாழ்க்கைத் தொழில் கல்வி ஆணைக்­கு­ழு­வினால் நிர்­வ­கிக்­கப்­ப­டு­வ­துடன் வேலை­வாய்ப்பு காணப்­ப­டு­கின்ற துறை­களில் தேசிய தொழில் தகமை மட்­டத்­திற்கு மேல் பட்­டப்­ப­டிப்பு மற்றும் டிப்­ளோமா சான்­றி­த­ழுக்­கான பயிற்­சி­களை வழங்­கு­வ­தற்­காக அர­சாங்­கத்­துறை அதே­போன்று தனியார் துறை தொழில் பயிற்சி நிறு­வ­கங்கள் இரண்­டி­னாலும் பயன்­ப­டுத்­தப்­படும். அப்­பா­ட­சா­லை­களில் மாண­வர்­களை சேர்த்துக் கொள்­வ­தற்­கான கார­ணி­யாக வேலை­வாய்ப்பு காணப்­படும். மாணவர் புலமைப் பரி­சில்­களை வரு­ட­மொன்­றிற்கு 5௦,௦௦௦ ஆக அதி­க­ரிப்­ப­தற்கும் தொழில்­நுட்ப பல்­க­லைக்­க­ழக கல்­லூ­ரி­களில் பயி­லு­கின்ற மாண­வர்­க­ளுக்கு மாதாந்த கொடுப்­ப­ன­வாக ௩,௦௦௦ ரூபா­வினை வழங்­கு­வ­தற்கும் நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  ௨௭. உயர் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி ௨௭.௧ எமது சிறு­வர்­க­ளுக்கு அறிவு மற்றும் பகுப்­பாய்வு திறன்­களை வழங்­கு­வ­துடன் எமது நாட்­டினை உயர் ஆராய்ச்சி வச­தி­களைக் கொண்ட நாடாக மாற்­று­கின்ற உயர் கல்வி முறைமை ஒன்­றினை உரு­வாக்­கு­வது எமது தூர நோக்­காகும். ௨௭.௨ எனவே, ௨௫,௦௦௦ மாண­வர்­க­ளுக்­கான விடுதி நிர்­மாண நிகழ்ச்சித் திட்­டத்­தினை துரி­தப்­ப­டுத்­தப்­பட்ட வகையில் நாம் செயற்­ப­டுத்­தி­யுள்ளோம். மாண­வர்­க­ளுக்­கான தங்­கு­மிட வச­தி­களை வழங்­கு­கின்ற பல்­க­லைக்­க­ழக சூழ­லி­லுள்ள வீட்டு உரி­மை­யா­ளர்­க­ளுக்கு நிதி ஊக்­கு­விப்­புகள் வழங்­கப்­படும். மாண­வர்கள் தமது அன்­றாட செல­வி­னங்­களை கவ­னிப்­ப­தற்­காக அடுத்த வருடம் ஜன­வ­ரி­யி­லி­ருந்து மஹா­பொல புலமைப் பரிசில் கொடுப்­ப­ன­வினை மாத­மொன்­றுக்கு ரூபா ௪,௦௦௦ ஆக அதி­க­ரிப்­ப­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  ௨௭.௩ ஜய­வர்த்­த­ன­புர பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்தின் பொறி­யியல் மற்றும் தொழில்­நுட்ப பீடம், களனி பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்தின் தகவல் தொழில்­நுட்ப நிலையம், பேரா­தனை பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்தின் உயர் மருத்­துவ பீடம், மொறட்­டுவை பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்தின் இலத்­தி­ர­னியல், பெற்­றோ­லிய மற்றும் விமானப் பொறி­யியல் பீடங்கள் என்­ப­வற்­றினை விரிந்த பாட­வி­தா­னங்­க­ளுடன் தாபிப்­ப­தற்­காக நடுத்­தர கால அபி­வி­ருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்­டத்தில் நிதி ஏற்­பாடு செய்­யப்­பட்­டுள்­ளது. 

  கொழும்பு, வயம்ப, யாழ்ப்­பாணம், ரஜ­ரட்ட, கிழக்கு, ஊவ­ாவெல்­லஸ்ஸ, சப்­ர­க­முவ மற்றும் றுகுணு பல்­க­லைக்­க­ழ­கங்­களில் முகா­மைத்­துவம், உணவு தொழில்நுட்பம், மிருக விஞ்ஞானம் மற்றும் விவசாயப் பீடங்களின் பாடவிதானங்களை விரிவுபடுத்துவதற்கான ஆற்றல்கள் விருத்தி செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆயுர்வேத போதனா வைத்தியசாலைகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்குவதன் மூலம் சுதேச மருத்துவத்தில் உயர் பட்டப்படிப்பு, தொற்றாத நோய்கள் தொடர்பான ஆராய்ச்சிகள் விரிவுபடுத்தப்படவுள்ளன. ௨௭.௪ எமது கற்றறிந்த பிக்குகள், வரலாற்று துறை நிபுணர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் வெளிநாட்டு ஆராய்ச்சியாளர்களுடன் இணைந்து செயற்படுவதன் மூலம் எமது கலாசார பௌத்த பெறுமானங்களை உலகம் முழுவதும் பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமான வகையில் பாலி, பௌத்த கற்கைகளுக்கான பட்டப்பின் படிப்பு நிறுவகத்திற்கு தேவையான வதிவிட மற்றும் ஆராய்ச்சி வசதிகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக ரூபா ௧ பில்லியனை நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன். 

  27.5 எமது உயர் கல்­வியின் நன்­மை­களை விரி­வு­ப­டுத்தும் வகையில் பொரு­ளா­தாரம், பொரு­ளியல், சட்டம்,பொறி­யியல், விஞ்­ஞானம் மற்றும் கணிதம் போன்ற பல்­துறைப் பாடங்­களை ஒரே பட்­டப்­ப­டிப்பில் தொடர்­வ­தற்கு க.பொ.த. சாதா­ரண தர பரீட்­சையில் தகைமை பெற்ற மாண­வர்­க­ளுக்கு கலை, வர்த்­தகம் மற்றும் விஞ்­ஞான பாடங்­களை வழங்­கு­கின்ற பொரு­ளியல் மற்றும் அபி­வி­ருத்தி பொறி­யியல் பாட­சாலை ஒன்­றினை நிறு­வு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். மேலும், கொழும்பு பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்­தினால் புற்­றுநோய் பற்­றிய ஆராய்ச்­சி­யி­னையும் பேரா­தனை மற்றும் ரஜ­ரட்ட பல்­க­லைக்­க­ழ­கங்­க­ளினால் சிறு­நீ­ர­கங்கள் பற்­றிய ஆராய்ச்­சி­யி­னையும் றுகுணு பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்­தினால் நீரி­ழிவு நோய் பற்­றிய ஆராய்ச்­சி­யி­னையும் மேற்­கொள்­வ­தற்­காக ரூபா 500 மில்­லி­யனை ஒதுக்­கீடு செய்­வ­தற்கும் ஏனைய துறை­க­ளுக்­கான ஆய்­வு­களை மேற்­கொள்­வ­தற்­காக தேசிய ஆராய்ச்சிப் பேர­வைக்கு ரூபா 500 மில்­லி­யனும் ஒதுக்­கீடு செய்­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  28. நென­சல 

  28.1 2020இல் அறிவு மைய பொரு­ளா­தா­ரத்­தினை நோக்­கிய எமது பய­ணத்தை அடை­வ­தற்கும் 2015இல் முழு வச­தி­க­ளுடன் கூடிய நென­சல நிலை­யங்­களை உரு­வாக்­கு­வ­தற்கு ரூபா 1,000 மில்­லி­யனை ஒதுக்­கீடு செய்­துள்ளேன். 

  28.2 பாற்­பொருள் உற்­பத்தி, கோழி இறைச்சி, மீன்­பிடி, உணவு தொழில்­நுட்பம் மற்றும் கைத்­தறிப் பொருள் வடி­வ­மைப்பு, வீட்டு அலங்­காரம், பரிசில் பொருட்கள் துறை­களில் வெற்­றி­க­ர­மான தொழில் முயற்­சி­யா­ளர்­க­ளுடன் கிராம மட்­டத்தில் நென­சல வலை­ய­மைப்­பி­னூ­டாக மாகா­ணங்­க­ளி­லுள்ள பல்­க­லைக்­க­ழ­கங்­க­ளினால் கள மட்­டத்தில் ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆய்­வு­கூட வச­திகள் உப­க­ர­ணங்கள் என்­ப­வற்­றிற்­காக ரூபா. 500 மில்­லி­யனை ஒதுக்­கீடு செய்­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  29. கலை மற்றும் கலா­சாரம் 

  29.1 பிராந்­தி­யங்­க­ளுக்­கி­டையில் காணப்­படும் பரந்­த­ள­வி­லான அபி­வி­ருத்­தி­யுடன் கலை மற்றும் கலா­சார துறை­க­ளுக்­கான நவீன உட்­கட்­ட­மைப்பு வச­தி­க­ளையும் அர­சாங்கம் விரி­வு­ப­டுத்த வேண்­டி­யது கட்­டா­ய­மாகும். இப்­பின்­ன­ணியில் எனது கடந்த வருட வரவு – செலவுத் திட்­டத்தில் கண்டி மற்றும் அநு­ரா­த­பு­ரத்தில் கலை மற்றும் கலா­சார நிலை­யங்கள் இரண்­டினை நிறு­வு­வ­தற்­கான பணி­களை ஆரம்­பிப்­ப­தற்கு முன்­மொ­ழிந்தேன். மேலும் யாழ்ப்­பாணம், திரு­கோ­ண­மலை மற்றும் காலியில் நவீ­ன­ம­யப்­ப­டுத்­தப்­பட்ட கலா­சார நிலை­யங்­களை உரு­வாக்­கு­வ­தற்கும் நட­வ­டிக்கை எடுக்­கப்­பட்­டுள்­ளன. 

  லயனல் வென்ற் கலா நிலையம் மற்றும் லும்­பிணி கலை அரங்கம் என்­ப­வற்­றினை நவீ­ன­ம­யப்­ப­டுத்தும் பணிகள் இடம்­பெற்று வரு­கின்­றன. எமது கலா­சார மற்றும் மர­பு­ரிமை தலங்­களில் பொது வச­திகள், துப்­புர­வேற்­பாடு மற்றும் கழிவு முகா­மைத்­துவம் என்­ப­வற்­றிற்­காக ரூபா 300 மில்­லி­யனை ஒதுக்­கீடு செய்­வ­தற்கு முன்­மொ­ழி­கின்றேன். மோட்டார் வாக­னங்­களை கொள்­வ­னவு செய்­வ­தற்கு ஊட­கத்­து­றை­யி­ன­ருக்கு வழங்­கப்­பட்­டி­ருந்த சலுகைக் கடன் திட்­டத்­தினை விரி­வாக்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன்.

   30. கலை­ஞர்­க­ளுக்­கான விடு­முறை விடு­திகள் 

  30.1 கலை­ஞர்­க­ளுக்­காக விசே­ட­மாக வடி­வ­மைக்­கப்­பட்ட 5 விடு­முறை விடு­தி­களை நிர்­மா­ணிப்­ப­தற்கு எனது கடந்த வருட வரவு செலவுத் திட்ட உரையில் நான் முன்­மொ­ழிந்­தி­ருந்தேன். இந்த விடு­தி­களை இலங்கை சுற்­றுலா அபி­வி­ருத்தி அதி­கார சபை நிர்­மா­ணிப்­ப­துடன் அடுத்த வரு­டத்தில் பூர்த்தி செய்­யப்­படும். சினிமாக் கைத்­தொ­ழி­லினை சர்­வ­தேச ரீதியில் சிறந்து விளங்கும் வகையில் சர்­வ­தேச திரைப்­பட விழாக்­களில் விருது பெறும் திரைப்­ப­டங்­க­ளையும் நாட­கங்­க­ளையும் தயா­ரிக்­கின்ற திரைப்­பட தயா­ரிப்­பா­ளர்­க­ளுக்கு நிதி உதவி வழங்­கு­வ­தற்­காக 5 வரு­டத்­திற்கு அரை­வாசி வரி விடு­மு­றை­யினை நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  31. திவி­நெ­கும 

  31.1 திவி­நெ­கும நிகழ்ச்சித் திட்­ட­மா­னது 2.5 மில்­லி­ய­னுக்கு அதி­க­மான குடும்­பங்­களை கவர்ந்­துள்­ள­துடன் இலங்­கை­யி­லுள்ள அனைத்து கிரா­மங்­க­ளிலும் தற்­பொ­ழுது செயற்­ப­டுத்­தப்­பட்டு வரு­கி­றது. பச்சை வீடுகள்,கோழி வளர்ப்பு, கால்­நடை வளர்ப்பு, மீன் வளர்ப்பு, பண்­ணைகள், கைத்­தறி அல்­லது சிறிய முயற்­சி­களை உரு­வாக்­கு­வ­தற்கு முழு குடும்­பத்தின் பங்­கு­பற்­று­த­லுடன் உரு­வாக்­கப்­பட்ட ஒவ்­வொரு கிராம சேவை பிரி­வு­க­ளி­லு­முள்ள 5 சிறந்த வீட்டுத் தோட்­டங்­க­ளுக்கு எவ்­வித பிணைப் பொறுப்­பு­மின்றி 3 சத­வீத வட்டி விகி­தத்தில் ரூபா 50,000 வரை கடன் வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். வர்த்­தக ரீதி­யான தொழில் முயற்­சி­யினை உரு­வாக்­கு­வ­தற்கு ஒவ்­வொரு கிராம சேவை­யாளர் பிரி­விலும் 5 குடிசைக் கைத்­தொ­ழில்­க­ளுக்கு 3 சத­வீத வட்டி விகி­தத்தில் ஐந்து வருட கடன் வச­தி­யினை செயற்­ப­டுத்­து­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  31.2 ஓய்­வூ­தியம் பெறுநர் சங்­கங்கள், சிரேஷ்ட பிர­ஜைக­ளி­ன் அமைப்­புக்கள், மர­ணா­தார சங்­கங்­க­ளுக்கு ரூபா 100,000 வரை கடன் வழங்­கு­வ­தற்­கான சுழற்சி நிதியம் ஒன்­றினை உரு­வாக்­கு­வ­தற்கு ரூபா 1,000 மில்­லி­யனை ஒதுக்­கீடு செய்­கின்றேன். திவி­நெ­கும மற்றும் சமுர்த்தி பய­னா­ளி­களை பொரு­ளா­தார ரீதியில் வலு­வூட்­டு­வ­தற்கு வங்­கி­களில் 50 சத­வீத சேமிப்­பினை மேற்­கொண்டு அதன் மூலம் குழுப் பிணை பொறுப்பின் அடிப்­ப­டையில் குறைந்த வட்டி விகி­தத்தில் ரூபா 5,000 இலி­ருந்து ரூபா 250,000 வரைக்­கு­மான சிறிய கடன்­களை வழங்­கு­வ­தற்கும் நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 4 அல்­லது அதிக உறுப்­பி­னர்­க­ளைக்­கொண்ட குடும்­பங்­க­ளுக்கு 3,000 ரூபாவும் 3 உறுப்­பி­னர்­களைக் கொண்ட குடும்­பங்­க­ளுக்கு 2500 ரூபாவும் ஏனைய குடும்­பங்­க­ளுக்கு 1,000 ரூபாவும் என்ற வகையில் மாதாந்த திவி­நெ­கும கொடுப்­ப­ன­வு­களை அதி­க­ரிப்­ப­தற்கு நான் முன்­மொழி­கின்றேன். 32. சிறுவர் போஷாக்கு 

  32.1 சிறு­வர்­க­ளுக்­கான போஷாக்­கு­ணவு, தாய் மற்றும் குழந்­தை­களின் போஷாக்கு மட்­டத்­தினை மேம்­ப­டுத்­து­வ­தற்கு ஒவ்­வொரு மாவட்­டத்­திலும் போஷாக்கு நிபு­ணர்­களை ஈடு­ப­டுத்தி திரி­போஷா மற்றும் சம­போஷா போஷாக்­கு­ண­வு­களை பாலூட்டும் மற்றும் கர்ப்­பிணி தாய்­மார்­க­ளுக்கும் முன்­பள்ளி பாட­சாலை மாண­வர்­க­ளுக்­கான சத்­து­ணவு வழங்கல் சமு­தாய மட்­டத்தில் நட­மாடும் சிகிச்­சை­களை மேற்­கொள்ளல் என்­ப­வற்­றறுக்­காக ரூபா 500 மில்­லி­யனை ஒதுக்­கீடு செய்ய நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். போஷாக்கு விருத்­திக்­காக வீட்டுத் தோட்ட மரக்­க­றிகள் பால் மற்றும் முட்டை என்­ப­வற்றின் நுகர்­வினை அதி­க­ரிப்­ப­தற்கு திவி­நெ­கும சமுர்த்தி நிகழ்ச்சித் திட்­டங்கள் ஏற்­பாடு செய்­கின்­றன. இந்­ந­ட­வ­டிக்கைகள் மூலம் தாய் பாலூட்டலினை ஊக்குவிப்பதற்கு நான் முன்மொழிகின்றேன். லங்கா சதொச விற்பனை நிலையங்களின் மூலம் சிறுவர் பாலுணவுப் பொருட்களை சலுகை விலைகளில் வழங்குவதற்கும் நான் முன்மொழிகின்றேன். குழந்தை பாலுணவுப் பொருட்கள் முழுமையாக வரி விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளன என்ற வகையில் சிறுவர் பாலுணவின் விலைகளை குறைக்குமாறு சுப்பர் மார்க்கெட்டுகள் மற்றும் வியாபாரிகளை வேண்டிக்கொள்கிறேன். 

  33. ரட்டவிரு வலுவூட்டல் 

  33.1 எமது சனத்தொகையில் ஏறக் குறைய 2 மில்லியன் பேர் உயர் வருமானம் தருகின்ற திறன் தொழில்களில் பல்வேறுபட்ட வெளிநாடுகளில் தொழில் புரிந்து வருகின்றனர். எனவே, வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பினை நாடுகின்ற எமது மக்களின் திறன் விருத்தியினை அதிகரிப்பதற்காக பதுளை, குருநாகல், ஹம்­பாந்­தோட்டை, வவு­னியா மற்றும் அம்­பாறை மாவட்­டங்­களில் விசேட தொழில் பயிற்சி பாட­சா­லைகள் 5 இனை உரு­வாக்­கு­வ­தற்கு ரூபா 500 மில்­லி­யனை மேலும் ஒதுக்­கீடு செய்­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். அடுத்த வரு­டத்­தி­லி­ருந்து விவ­சா­யி­களின் ஓய்­வூ­தியத் திட்­டத்­தினை ஒத்­த­தாக வெளி­நாட்டு ஊழி­யர்­க­ளுக்­கான ஓய்­வூ­தியத் திட்­ட­மொன்­றினை அறி­மு­கப்­ப­டுத்­து­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். 

  33.2 வதி­விட விசா­வினை கொண்­டில்­லாத வெளி­நா­டு­களில் வாழ்­கின்ற இலங்­கை­யர்கள் எமது தாய் நாட்­டிற்கு சேவை செய்­வ­தற்கு இய­லு­மான வகையில் இரட்டை பிர­ஜா­வு­ரி­மை­யினை அல்­லது 5 வருட தொழில் விசா­வினை வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். வெளி­நா­டு­களில் பணி­யாற்­று­கின்ற உயர் வரு­மானம் பெறும் இலங்­கை­யர்கள் மோட்டார் வாக­னங்­களை இறக்­கு­மதி செய்­வ­தற்கு அதன் பெறு­ம­தியில் 60 சத­வீத வெளி­நாட்டு செலா­வ­ணியை இலங்கை வங்­கி­களில் வைப்­பி­லி­டு­வதன் மூலம் அர­சாங்க ஊழி­யர்­களைப் போன்று சலுகை தீர்வு அனு­மதிப் பத்­தி­ரங்­களை வழங்­கு­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். ஹம்­பாந்­தோட்டை, வவு­னியா மற்றும் அம்­பாறை மாவட்­டங்­களில் விசேட தொழில் பயிற்சி பாட­சா­லைகள் 5 இனை உரு­வாக்­கு­வ­தற்கு ரூபா 500 மில்­லி­யனை மேலும் ஒதுக்­கீடு செய்­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். அடுத்த வரு­டத்­தி­லி­ருந்து விவ­சா­யி­களின் ஓய்­வூ­தியத் திட்­டத்­தினை ஒத்­த­தாக வெளி­நாட்டு ஊழி­யர்­க­ளுக்­கான ஓய்­வூ­தியத் திட்­ட­மொன்­றினை அறி­மு­கப்­ப­டுத்­து­வ­தற்கு நான் முன்­மொ­ழி­கின்றேன். Close

  தொடரும்...

  பாகம் I
  பாகம் II
  • Web site Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: 2015ஆம் ஆண்டுக்கான வரவுசெலவுத் திட்டத்திலிருந்து பாகம் III Rating: 5 Reviewed By: Bagalavan
  Scroll to Top